Meny
Sök
Här är du:  

Övergripande mål 2011-2014

Barn och utbildning

 • Alla elever ska få god pedagogisk undervisning och förutsättningar att uppnå kunskapsmålen.
 • Alla barn i förskolan ska få bättre förutsättningar att lära sig, utvecklas och må bra genom att barngrupperna i förskolan minskas till max 17 barn.
 • Andelen föräldrar som nyttjar Barnomsorgspeng ska öka.
 • Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas.

Äldreomsorg

 • Brukare med insatser från hemtjänsten ska få ökat inflytande över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas.
 • Alla anhöriga som vårdar en närstående ska erbjudas ett ökat stöd utifrån sina individuella behov.

Kommunikationer

 • Andelen resor med kollektivtrafiken ska ha ökat från nuvarande 18 % till 25 % år 2014.
 • Invånarna upplever att det är lättare att ta sig från och mellan de mindre öarna och från Björkö till de sammanhängande öarna genom förbättrade kommunikationer.
 • Gång- och cykeltrafikanter ska uppleva en ökad säkerhet i trafiken genom tillgång till bland annat fler gång- och cykelvägar.

Näringsliv och turism

 • Företagen ska erbjudas förutsättningar för etablering, utveckling och tillväxt, vilket ger fler arbetstillfällen och ökad service i hela kommunen.
 • Antalet gästnätter i kommunen ska öka med 20% genom att Öckerö kommun upplevs som ett attraktivt turistmål.

Kultur och fritid

 • Ungdomarna ska ges möjlighet till en trygg och inspirerande ungdomsverksamhet i en ny fritidsgård skild från skolan.
 • Invånarna bör få tillgång till en simhall i Öckerö kommun som byggs i samverkan med andra intressenter.

Hållbar utveckling

 • Öckerö kommun ska ta ett stort ansvar för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle som tillförsäkrar kommande generationer en hälsosam och god miljö.
 • Öckerö kommun ska ansluta sig till "Sveriges ekokommuner", vilket innebär en omställning till ett ekologiskt uthålligt energisystem, genom en säker, ekonomisk och miljöanpassad energiförsörjning och ett lokalt ansvar inom energi- och miljöområdet.
 • Öckerö kommun ska vara självförsörjande med förnyelsebar el senast år 2014.
 • Det ska produceras lika mycket förnyelsebar el som förbrukas.

Boende

 • Invånarna ska erbjudas möjlighet att välja mellan olika boendeformer.
 • Invånarna ska erbjudas möjlighet att leva och bo på vattnet genom att område för flytande bostäder tas fram.
 • Det ska finnas trygghets- och/eller seniorboende på alla öar.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt