Meny
Sök
Här är du:  

Öckerömodellen

Öckerömodellen är Öckerö kommuns styr- och ledningsmodell.
Öckerömodellens filosofi utgår från att politiker vill påverka samhällets utveckling i en viss riktning och ger därför uppdrag till nämnd/förvaltning. Chefer och medarbetare inom kommunförvaltningen ska använda sin profession i utförandet av uppdragen. Kommunfullmäktige tilldelar varje år respektive nämnd en budget kopplad till uppdraget. Återrapportering sker löpande på nämndsmöten, delårsbokslut och årsbokslut.

Vision

Kommunfullmäktige beslutar om en vision för Öckerö kommun som är ett "önskvärt eftersträvansvärt framtida tillstånd". 

Politiska övergripande mål

Uttrycker den politiska majoritetens vilja under innevarande mandatperiod.  

Ansvar

I all kommunal verksamhet finns alltid någon som är ansvarig, kommunfullmäktige, nämnd, förvaltningschef, verksamhetschef, enhetschef och så vidare.  

Verksamhetsplan

En skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten i en organisation. Används för att kontinuerligt utveckla och förbättra sina verksamheter. Skapas genom att alla steg i Öckerömodellen genomförs.

Uppdrag

Den ansvarige delar ut uppdrag för verksamheter/enheter till underordnad nivå. Kommunfullmäktige ger uppdrag till nämnd/förvaltningschef (uppdrag I). Förvaltningschef ger uppdrag till verksamhetschef som ger uppdrag till enhetschef. Om verksamhetschef saknas på förvaltningen ger förvaltningschef uppdrag till enhetschef. Uppdrag kan även ges till medarbetare. Mottagaren på respektive nivå ska tolka det tilldelade uppdraget genom att beskriva det enligt Öckerömodellen. Förvaltningens verksamhet byggs upp via uppdrag på olika nivåer. Det finns en "röd tråd" uppifrån och ner.

Brukare

Brukare är "den verksamheten är till för" (som bor, verkar eller vistas i kommunen). Det är politiker som tar ställning till vilka brukare och situationer hos brukarna förvaltningarna ska hantera och vilka önskade tillstånd som skall uppnås. De produkter/tjänster som verksamheten levererar ska bidra till att brukarens situation förändras från nuvarande situation till en önskad situation.  

Kvalitet

Kärnkvalitet: I vilken utsträckning brukarna nått de önskvärda tillstånden som beskrivs i uppgiften i uppdragshandlingen.
Kringkvalitet: I vilken utsträckning verksamheten lever upp till det som beskrivs i profilen uppdragshandlingen.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt