Meny
Sök

Policys

Policy beskriver ett förhållningssätt och är överordnad riktlinjen och regeln. En policy anger endast principer som kan tjäna som vägledning inom det aktuella området, vilka allmänna mål som eftersträvas och vilka värden som ska beaktas. En policy ska vara kortfattad. För att en policy ska fungera effektivt bör den konkretiseras i andra styrdokument. En policy gäller tillsvidare. Policyn beslutas av kommunfullmäktige.

 

Arbetsgivarens policy för chefsskap och medarbetarskap i Öckerö kommunPDF

Syftet med denna policy är att konkretisera innebörden av ett bra chefskap, ledarskap och medarbetarskap i Öckerö kommun samt betona vikten av att utveckla dem båda.

Bolagspolicy för Öckerö kommuns helägda aktiebolagPDF

I bolagspolicyn beskrivs de grundläggande regler som gäller för bolagen, förutom de som gäller enligt lag eller bolagsordning. Bolagspolicyn utgör grunden för ägardirektiven.

Borgenspolicy för Öckerö kommunPDF

Föreliggande policy skall vara styrande och vägledande för politiker och tjänstemän i borgensärenden samt upplysa kreditgivare och andra intressenter efter vilka grunder kommunen åtar sig borgensförpliktelser.

Finanspolicy Öckerö kommunkoncernPDF

Finanspolicyn anger mål och riktlinjer för hur finansverksamheten i Öckerö kommun med helägda bolag skall bedrivas. Med finansverksamhet avses finansiering och likviditetsförvaltning.

Fordonspolicy för Öckerö kommunPDF

Policyn reglerar anskaffning, användning och avveckling av driftfordon i Öckerö kommuns verksamheter, inklusive av kommunen ägda bolag. Den ska även fungera som stöd och underlag vid upphandling.

InformationssäkerhetspolicyPDF

Informationssäkerhetspolicyn är ett övergripande regelverk för hantering av information och informationssäkerhet. Informationssäkerhetspolicyn förtydligas i följande instruktioner:

- Ansvarsfördelning digitala system

- Informationssäkerhetsinstruktion Förvaltning (inklusive Systeminventering)

- Informationssäkerhetsinstruktion Användare

- Informationssäkerhetsinstruktion Kontinuitet och drift (inklusive Informationssäkerhetsanalys).

JämställdhetspolicyPDF

Jämställdhetspolicyn beskriver Öckerö kommuns arbete med män och kvinnors lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete, löner och utveckling i yrkesroller.

KompetensförsörjningspolicyPDF

Policyn beskriver Öckerö kommuns arbete med kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning kan ses som en process vars syfte är att tillgodose en organisation med rätt kompetens vid rätt tidpunkt

LönepolicyPDF

Lönepolitiken i Öckerö kommun ska stimulera till goda arbetsinsatser och effektiv verksamhet. Lönestrukturen baseras på yrkesprofil, personprofil och marknadsprofil.

RehabiliteringspolicyPDF

Öckerö kommun ska arbeta för en tidig och aktiv rehabilitering som syftar till att minska sjukfrånvaron för kommunens medarbetare.

Upphandlingspolicy för Öckerö kommun och dess bolagPDF

Policyn ska ge vägledning till hur anställda och förtroendevalda skall agera när det gäller upphandling och inköp. Policyn anger kortfattat det generella förhållningssättet och den värdegrund som skall prägla Öckerö kommunkoncerns upphandlingar.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt