Meny
Sök

Riktlinjer

Riktlinjer avser främst frågor rörande verkställighet och ger ett konkret stöd för verksamheten. Riktlinjer kan ange både vad som ska uppnås och hur det ska uppnås. Riktlinjen utgår ofta från en policy. Riktlinjen anger ramarna för vårt beteende men lämnar ett utrymme för att utforma detaljerna. En riktlinje gäller tillsvidare. Riktlinjen beslutas av kommunstyrelsen.

 

Riktlinjer för alkoholserveringPDF

Riktlinjerna är utformade efter den modell som Statens folkhälsoinstitut utarbetat. Innehållet i riktlinjerna följer i stor utsträckning riktlinjer antagna av Göteborgs stad, vilka är markerade med kursiv text i dokumentet. Det är dock viktigt att förtydliga att även om kommunen har riktlinjer, ska varje tillståndsansökan prövas individuellt.

Riktlinjer för avyttring av lös egendomPDF

Riktlinjerna reglerar avyttring av sådan kommunal lös egendom som organisationen själv inte längre har behov av.

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgenPDF

Syftet med vägledningen är att ge en likartad service och omvårdnad till alla som är i behov och efterfrågar bistånd. Den enskildes individuella omständigheter och livssituation är dock styrande vilket innebär att den enskilde kan beviljas mer eller mindre bistånd eller i en annan form än vad vägledningen anger. Denna vägledning och anvisning om tillämpning av lagstiftning, mål och uppdrag kan vara av betydelse för att bedöma vilka bistånd som kan bli aktuella för att tillgodose den enskildes behov.

Riktlinjer för digitalt bevarande i Öckerö kommunPDF

Riktlinjerna för digitalt bevarande syftar till att ställa krav på att den digitala information som lagras i kommunens ärendehanteringssystem ska vara av hög kvalitet, och därmed beständig och läsbar för en mycket lång tid framöver, ge anvisningar för hur denna höga kvalitet på den digitala informationen ska uppnås och att kommunens ärendehantering ska vara digital i så hög utsträckning som möjligt, och därmed begränsa den omfattning som kommunens allmänna hand-lingar dubbellagras på papper.

Riktlinjer för leverenser av pappershandlingar till centralarkivetPDF

Riktlinjerna beskriver vilka handlingar som ska arkiveras på centralarkivet och hur dessa ska levereras.

Riktlinjer för lex SarahPDF

Lex Sarah är det vardagliga namnet på de bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som handlar om skyldigheten att rapportera missförhållanden eller risk för missförhållanden. Lex Sarah gäller inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård och individ och familjeomsorg samt funktionshinder.

Riktlinjer för Öckerö kommuns officiella flaggningPDF

Dessa riktlinjer anger var och när Öckerö kommun ska flagga samt vem som ansvarar för att så sker. Riktlinjerna utgår från Lagen om Sveriges flagga, SFS 1982:269, förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar, rekommendationer från stiftelsen Sveriges Nationaldag samt Riksarkivets riktlinjer för flaggning.

Riktlinjer för Öckerö kommuns styrdokumentPDF

Syftet med Riktlinjer för styrdokument är att fastställa en definition för vad som är styrdokument samt att skapa en enhetlig struktur för de olika styrdokumentens inbördes förhållande. Härigenom tydliggörs styrdokumentens roll när det gäller styrning och uppföljning av verksamheten. Syftet är också att definiera vad respektive dokument står för och tillse att de är så konkreta, enkla och få som möjligt.

Riktlinjer och regler för avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorgPDF

Dokumentet beskriver vem som har rätt till plats, hur man ansöker och blir erbjuden plats. Det beskriver förutsättningar för vistelsetiden, hur man säger upp platsen och avgifter.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt