Meny
Sök

Verksamhet Styr och stöd

Personalenheten

Personalenheten ger stöd till kommunstyrelsen och förvaltningar när det gäller personalstrategiska frågor för kommunen i sin helhet som arbetsgivare. Genom information, utbildning och råd ger personalenheten stöd i första hand till kommunens chefer och ledare. Ansvaret som arbetsgivare för den enskilda medarbetaren och ledaren i kommunen har cheferna inom respektive förvaltning. Personalförsörjning, utveckling av arbetsorganisation, ledarskap, lönepolitik och personalekonomiska analyser är fem viktiga områden för att utveckla verksamheterna. Personalenheten företräder ytterst kommunen i arbetsrättsliga tvister och tecknande av kollektivavtal.

Personalenheten ansvarar också för kommunkansli, centralarkiv, överförmyndare och samordning av kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser.

 

Ekonomienheten

Ekonomienheten sköter kommunens dagliga bokföring, in- och utbetalning, fakturering, kravverksamhet. De ansvarar också för fakturering och krav av vatten- och renhållningsavgifter. Därutöver ansvarar enheten för finansiella frågor - lånehantering, likviditetsplanering och samordnar den kommunala inköpsverksamheten via gemensamma ramavtal.

Enheten planerar och driver kommunens årliga budgetprocess och sammanställer nämndernas budgetmaterial till budgetberedningen. Ansvaret för kommunens ekonomiska rapporter, delårsbokslut och årsbokslut ligger hos Ekonomienheten som dels sammanställer de ekonomiska rapporterna dels arbetar med att utveckla kommunens rutiner för ekonomisk rapportering.

Ekonomienheten ger även stöd till nämnderna i ekonomiska frågor.

 

Digitalisering och kommunikation

Digitalisering och kommunikation består av Kommunikation, IT-service, Kommunservice samt Digitalisering.

Kommunservice hjälper invånare, besökare och kommunanställda med kommunal information, samhällsvägledning, kartor och broschyrer mm.

IT-service är en funktion med stort ansvar men uppdraget är tydligt; att se till att våra medarbetare kan använda kommunens IT-resurser på ett funktionellt sätt.

 

Kansli och juridik

Kontakt

Verksamhetschef Styr och stöd
Anna D-Brocker

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt