Meny
Sök
Här är du:  

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Öckerö kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Öckerö kommun antagna av kommunfullmäktige den 10 maj 2007, § 46. 

Öckerö kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

Den polismyndighet som avses i föreskrifterna är polismyndigheten i Västra Götalands län. 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde  
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen.  Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Öckerö kommun skall upprätthållas. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.  

3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: kyrkogårdar:  Öckerö och Hönö kyrkogård, badplatser: Lapposand, Jungfruviken, Sandviken och Hästen (samtliga Hönö), Saltasviken, Hjällvik (båda Öckerö), Tjolmen (Hälsö), Knippla badplats , Hyppelns badplats, Gula skären (Rörö), Klarvik (Björkö), Kalvsunds badplats, Grötö badplats, Vivik (Fotö), anläggningar för lek och idrott: Prästängsområdet innefattande ishall och fotbollsplan (Öckerö), färjelägen,     samt områden i direkt anslutning till restauranger och nöjeslokaler/festlokaler. 

Lastning av varor m. m.  
4 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.  Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. 

Schaktning, grävning m m  
5 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

Störande buller m m  
6 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t e x stenkrossning, pålning och nitning, samt brukande av bullrande arbetsredskap får äga rum vardagar mellan kl 06.30 och 21.00. För annan tid skall polismyndighetens tillstånd inhämtas.  

Containrar
7 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller annan anordning, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka denna med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.  Vid utplacering av container eller annan anordning skall brandskyddsaspekter beaktas. Vidare skall hänsyn tas till framkomligheten för gång- eller cykeltrafiken. 

Markiser, flaggor, banderoller och skyltar  
8 § Markiser, flaggor, banderoller och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över gångbanan på en lägre höjd än2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter .  
(Se även kommunens skyltpolicy)

Affischering  
9 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.  Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.  Om tillstånd till uppsättande av annonstavla, reklamskylt eller dylikt utmed allmän väg stadgas i 46 § väglagen och 22 § naturvårdslagen.
(Se även kommunens skyltpolicy)

Högtalarutsändning  
10 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 

Insamling av pengar
11 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.  När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatuartisteri krävs inte tillstånd. 

Förtäring av alkohol  
12 § Spritdrycker, vin eller starköl får inte förtäras på följande platser; kommunens färjor, områden i direkt anslutning till restauranger och nöjeslokaler/festplatser. Undantag från förbudet gäller i samband med tillåten utskänkning av spritdrycker, vin eller starköl.  

Camping  
13 § Camping är ej tillåten på offentlig plats som anges i 2 §, eller därmed jämställt område som anges i 3 §. Camping eller uppställning av husvagnar utan särskilt tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden är inte heller tillåtet på kommunalt ägd mark. För tillfälligt eller varaktigt anordnade campingplatser gäller plan- och bygglagens bestämmelser kap 8 § 2 där det anges att bygglov erfordras och dels förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §38 där anmälningsplikt anges. 

Badförbud  
14 § Bad är förbjudet inom hamnområden, vid färjelägen och bryggor för färjetrafiken, samt i närheten av markerade kablar. 

Hundar  
15 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa bestämmelserna i 16-18 §§. Det som stadgas i dessa paragrafer gäller inte för ledarhundar, signalhundar, assistanshundar eller för polishund i tjänst. 

16 § Under vistelse utomhus på offentlig plats skall hund hållas under tillsyn. Utomhus skall tik under löptid hållas kopplad eller förvaras inom inhägnat område.   

17 § Hund får ej vistas på badplats under perioden maj t o m september.  

18 § När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. 

Allmänfarliga åtgärder  
19 § Vid avlägsnande av snö och is från tak, rännor och dylikt i enlighet med vad som föreskrivs i 3 kap. 3 § ordningslagen skall tillses att trafiken på platsen inte onödigtvis hindras eller störs.  

Avgift för att använda offentlig plats  
20 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
21 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-8 §§, 9 § första stycket, 10 §, 11 § första stycket, 12-14 §§, 16-21 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.  I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
_______ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2007.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt