Meny
Sök
Här är du:  

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Öckerö kommun, meddelade av kommunfullmäktige den 2014-02-13

Med stöd av 9 kap. 7 och 10-13 §§ miljöbalken (SFS 1998:808), 13, 17, 39-40 och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser 1 §

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (SFS 1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Avloppsanordningar och toaletter 2 §

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd av bygg- och miljönämnden för att
1. inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas och
2. ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning.
Enligt dessa föreskrifter krävs dessutom tillstånd av bygg- och miljönämnden för att
3. inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-2, exempelvis bad-, disk-, och tvättavlopp, inom fastlagt strandskyddsområde, se kartbilaga 1, samt inom 100 meter från strandkanten i de fall där strandskyddet har upphört.

3 §

Det krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden för att inrätta
1. förmultningstoalett.
2. eltoalett.
3. torrtoalett med latrinkompostering.
4. övrig torr avloppslösning.

Djurhållning 4 §

Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det tillstånd av bygg- och miljönämnden för att hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur som inte är sällskapsdjur,
3. orm,
4. fjäderfä.

Tomgångskörning 5 §

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut.
Detta gäller inte
1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna t.ex. trafikkö,
2. om motorn hålls igång för att — i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande — driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning.

Spridning av gödsel 6 §

Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam från avloppsreningsverk eller annan orenlighet inom eller intill område med detaljplaner, se kartbilaga 2, ska anmäla detta till bygg- och miljönämnden
Anmälan enligt första stycket fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst eller fjäderfä om den sker i ringa omfattning t.ex. på villatomt och om nermyllningen sker i omedelbar anslutning till spridningen.

Skydd för ytvattentäkt och enskilda grundvattentäkter 7 §

Den som avser att ordna ett upplag för petroleum, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra kemiska produkter, som kan förorena yt- eller grundvatten, ska anmäla detta till bygg- och miljönämnden innan upplaget påbörjas.
Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt annan författning eller föreskrifter meddelade med stöd av sådan författning.

8 §

För att undvika förorening av yt- och grundvatten är det förbjudet att tvätta motorfordon och båtar på hårdgjorda ytor, eller att på andra sätt avleda tvättvatten till dagvattensystemet utan föregående rening.

Eldning 9 §

Småskalig eldning av fast bränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en panna som inte är miljögodkänd enligt Boverkets byggregler eller försedd med ackumulatortank är inte tillåten under tiden 1 juni-31 augusti inom områden med detaljplan, se kartbilaga 2.

10 §

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Pannan får endast eldas med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av sådant trä som inte är förorenat.
Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning ska finnas hos ägaren av anläggningen under minst 5 år.

11 §

Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan, se kartbilaga 2, är förbjuden under tiden 1 mars — 30 september. För eldning under den tiden krävs dispens av bygg- och miljönämnden.
Övrig tid av året får eldning av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering endast ske om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår.
Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Dispens 12 §

Bygg- och miljönämnden får meddela dispens från dessa föreskrifter om de kan ske utan väsentlig olägenhet för människors hälsa och miljön.

Avgift 13 §

Bygg- och miljönämnden får ta ut en avgift för prövning av ansökningar om tillstånd och dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

14 §

Dessa lokala föreskrifter träder ikraft den 2014-02-13. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt