Meny
Sök
Här är du:  

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Offentlighetsprincipen

 

Offentlighetsprincipen är reglerad i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, som heter "Om allmänna handlingars offentlighet". Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar, och offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda eller innehåller personuppgifter som enligt personuppgiftslagen inte får röjas.

Anställda inom svenska myndigheter har rätt att lämna ut uppgifter till utomstående, om de inte begränsas av regler om tystnadsplikt.
Offentlighetsprincipen gäller inte endast för myndigheter, utan också för bolag där kommun eller landsting har ett sammanlagt ägande eller inflytande om mer än 50 %, dvs. ett rättsligt bestämmande inflytande.

Vad är en allmän handling?

 

Handling

En handling är en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med hjälp av tekniska hjälpmedel.

Allmän handling

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen har inkommit till myndigheten eller upprättats där. Här är det viktigt att ha i åtanke att huruvida en handling är allmän eller inte har ingenting att göra med om handlingen är diarieförd eller ej.

Vad som mer exakt avses med en förvarad, inkommen eller upprättad handling framgår av tryckfrihetsförordningen. En allmän handling kan bestå av både digital eller pappersbunden information, i form av både text, bild, ljudfil med mera.

Alla handlingar är dock inte allmänna. Till exempel är ett koncept eller utkast (exempelvis till ett beslut) samt minnesanteckningar inte en allmän handling, såvida myndigheten inte har expedierat dessa eller tagit hand om dessa för arkivering.

En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd, både i sin helhet eller i fråga om vissa uppgifter. Om en allmän handling är offentlig eller sekretessbelagd beror på vilka uppgifter handlingen innehåller.

Offentlig allmän handling

En offentlig allmän handling är en handling som inte innehåller sekretessbelagd information och därmed inte skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, skyndsamt lämnas ut till den som så önskar.

Du som lämnar uppgifter till en myndighet måste normalt räkna med att dessa eller delar av dessa kan bli offentliga.

Handlingar som inte är offentliga

En del uppgifter i allmänna handlingar är sekretessbelagda, dvs. hemliga. Det innebär att allmänhetens rätt att ta del av informationen är begränsad, eftersom myndigheterna är förbjudna att lämna ut handlingarna i de delar som innehåller sådana uppgifter. Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Andra exempel på sekretess är sekretess till skydd för rikets säkerhet, eller sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse. Vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas framgår av offentlighets- och sekretesslagen.

Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift – vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt.

Det är myndighetens uppgift att pröva om en uppgift kan lämnas ut eller inte. Vid behov av juridiskt stöd kan man vända sig till kommunkansliet i Öckerö kommun.

Utlämnande av allmänna handlingar

 

Prövning av sekretess

Myndigheten ska så snart som möjligt pröva om de efterfrågade handlingarna kan lämnas ut. Prövningen ska avse om handlingen är offentlig eller sekretessbelagd. En offentlig allmän handling ska lämnas ut skyndsamt. Dock har man skälig tid på sig att göra en korrekt bedömning av huruvida handlingen innehåller sekretess.

Sekretessbeläggande av allmänna handlingar måste göras med stöd av offentlighets- och sekretesslagen. Om en politiker eller tjänsteman inom offentlig sektor vill sekretessbelägga en handling, i sin helhet eller i fråga om vissa uppgifter i handlingen, kan detta således inte göras efter personligt tycke. 

Beslut och överklagande

Om en efterfrågad handling inte lämnas ut har den som begärt ut handlingen rätt till ett överklagningsbart beslut från myndigheten. Beslutet kan överklagas till kammarrätten.

Kopior av allmänna handlingar

Du som vill ta del av allmänna offentliga handlingar får göra detta genom att läsa handlingarna på plats, skriva av dem, eller genom att be att få kopior av handlingarna att ta med hem. Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar i elektronisk form, t.ex. via e-post eller i form av en fil som lagras på en DVD-skiva eller ett USB-minne.

Rätten till anonymitet

Du som begär ut en allmän handling som är offentlig, dvs. som inte skyddas av sekretess, har en grundlagsstadgad rättighet att få vara anonym. I ett sådant fall behöver personen ifråga heller inte uppge syftet med sin begäran.

Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut av myndigheten utan efterforskning. Det är endast i de fall vi bedömer att vi inte kan lämna ut uppgifterna pga. sekretess som vi har rätt att efterforska vem som begär ut uppgifterna och i vilket syfte de ska användas.

Rätten till anonymitet för den som begär ut allmänna handlingar finns reglerad i tryckfrihetsförordningen.

Personuppgifter

Hur personuppgifter får behandlas regleras i personuppgiftslagen (PUL). Syftet med lagen är helt enkelt att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som – både direkt eller indirekt – kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är t.ex. namn, personnummer och adress.

Följande uppgifter betecknas i personuppgiftslagen som känsliga personuppgifter:

 • Ras eller etniskt ursprung
 • Politiska åsikter
 • Religiös eller filosofisk övertygelse
 • Medlemskap i fackförening
 • Hälsa eller sexualliv

Personuppgifter som avslöjar ovanstående är förbjudna att behandla, förutom i följande undantagsfall:

 • Om den registrerade personen uttryckligen har gett sitt samtycke till behandling av personuppgifterna, eller på ett tydligt sätt har offentliggjort uppgifterna.
 • I frågor som rör arbetsrätten, vitala intressen och rättsliga anspråk (PUL kallar detta för ”nödvändig behandling” av personuppgifter).
 • Känsliga personuppgifter får i vissa fall även behandlas för hälso- och sjukvårdsändamål, av ideella organisationer samt för forskning och statistik.

Diarium och registrering av allmänna handlingar

 

Diarieföring kallas den form av registrering av allmänna handlingar som görs i diariet. Från början var ett diarium detsamma som ett register i kronologisk ordning över de handlingar som inkommit till samt expedierats från en myndighet. Den snabba tekniska utvecklingen de senaste decennierna har medfört stora förändringar inom dokumenthanteringens område. Idag är diariet ofta ett avancerat, digitalt ärendehanteringssystem, som kan användas för en lång rad ändamål utöver den gamla registerfunktionen.

Oavsett om vi talar om ett registerdiarium på Gustav Vasas tid i 1500-talets Sverige, eller ett diarium i form av ett modernt ärendehanteringssystem hos en myndighet i början av 2000-talet, så har syftet med diarieföringen förblivit detsamma genom seklerna – nämligen att göra det möjligt att återsöka viktig information.

Offentlighets- och sekretesslagen säger att allmänna handlingar ska registreras. Lagen talar således inte om diarieföring utan använder istället begreppet registrering, där diarieföring endast är en form av registrering.

Förutom diarieföring finns en mängd andra sätt att registrera allmänna handlingar. Några av de system som Öckerö kommun använder för detta ändamål är till exempel:

 • Lotus Notes (det centrala diarieföringssystemet)
 • ByggR (bygglovsärenden)
 • ECOS (miljö- och hälsoskyddsärenden)
 • ProCapita (socialförvaltningens ärendehanteringssystem, som även används för handläggning av ärenden som rör färdtjänst och parkeringstillstånd)
 • PMO (skolhälsovårdsjournaler)
 • TendSign (här finns kommunens upphandlingsverktyg och avtalsdatabas)
 • Extens (skoladministrativt system)
 • Unikum (skoladministrativt system)
 • BAB (bostadsanpassningsbidrag)
 • ÖFS (överförmyndarsystemet)

Regelverket

 

Denna kortfattade information är inte heltäckande. Bestämmelser om allmänna handlingar finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) och bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar finns i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). I OSL regleras även i stort sett all sekretess i myndigheternas verksamheter. Dessutom finns bestämmelser i arkivlagen (SFS 1990:752) som ska beaktas vid hanteringen av allmänna handlingar.

Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt