Meny
Sök
Här är du:  

Beslut som rör dig själv

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär innebär att du som privatperson överklagar ett beslut som gäller dig personligen.
Hur: Skriftligt.
Vem får klaga: Den beslutet angår om det gått personen emot.
Vart skickas: Adresseras till överprövande instans* men ges in till kommunen.
Inom vilken tid: Tre veckor från att den klagande fick del av beslutet.
Prövningens omfattning: Beslutets laglighet och lämplighet
Prövningens effekt: Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas.
*Vanligtvis länsstyrelse eller förvaltningsrätten.

Så går förvaltningsbesvär till

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen (vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten) prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Vem kan överklaga?

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär. 

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till den överprövande instansen men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.
Kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

Kommunens rätt att fatta beslut 

Det är en grundläggande kommunalrättslig princip att alla slutliga kommunala beslut kan överklagas.
För att ta sig fram till hur ett specifikt kommunalt beslut kan överklagas måste man dock först ha klart för sig att kommunens rätt att fatt beslut i olika frågor grundar sig antingen på det som kallas "den allmänna kommunala kompetensen" i 2 kap. kommunallagen eller på att det i en särskild lag (speciallag) står att beslut i frågor som lagen behandlar skall fattas av kommunen. Krångligt? Vi ska förklara närmare!

Speciallag ger rätt och skyldighet att fatta beslut

I en mängd lagar som behandlar olika frågor finns bestämmelser som säger att det är kommunen som fattar alla eller vissa beslut enligt just den lagen. Genom det utpekandet får kommunen kompetens inom det sakområdet. Sådana bestämmelser finns till exempel i:

  • plan- och bygglagen
  • skollagen
  • miljöbalken
  • socialtjänstlagen

Den allmänna kommunala kompetensen

I 2 kap. kommunallagen framgår att kommunen själv får ha hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse och som anknyter till kommunens område eller dess medlemmar och som inte handhas enbart av staten, annan kommun, landstinget eller någon annan. Kommunen har också rätt att på vissa premisser driva näringsverksamhet och att vidta åtgärder som allmänt främjar näringslivet i kommunen.

2 kap. Kommunallagen.

Vad som är en angelägenhet av allmänt intresse, vad som rör medborgarna och vad som inte åligger annan att göra är en bedömningsfråga som växlar över tiden. Den huvudsakliga vägledningen finns i rättspraxis (tidigare domar).

Till de traditionella områdena hör bland annat:

  • kultur
  • fritid
  • parkskötsel

Två former av överklaganden 

Kommunala beslut överklagas genom det som kallas laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.
Inledningsvis är det mycket enkelt; alla slutliga beslut som grundar sig på den kommunala kompetensen som ges i kommunallagen och som fattas med stöd av kommunallagen överklagas genom laglighetsprövning.
Men när det gäller beslut som fattas med stöd av någon speciallag måste man leta efter överklaganderegler i lagtexten. Saknas sådana regler helt överklagas beslutet genom laglighetsprövning.
Står det i lagtexten att överklagande prövas av länsstyrelse eller av förvaltningsrätten, är det förvaltningsbesvär som gäller.Det finns också lagar som innehåller konkreta bestämmelser om huruvida ett beslut överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Ett exempel finns i 13 kap. plan- och bygglagen där det i 1 § framgår att vissa angivna beslut enligt plan- och bygglagen får överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt