Meny
Sök
Här är du:  

Så här hanterar vi dina personuppgifter

I Öckerö kommun hanterar vi en mängd olika personuppgifter. Det är till exempel uppgifter om medarbetare, elever, enskilda som söker bygglov eller ekonomiskt bistånd. På denna sida kan du läsa mer om vilka personuppgiftsbehandlingar vi gör i kommunen och vilka rättigheter du som registrerad har. För Öckerö kommun är det viktigt att du som invånare, företagare och besökare känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagenligt sätt. Har du ytterligare frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss!

 

Vår behandling av personuppgifter grundar sig på gällande dataskyddslagstiftning, arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen samt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting och Datainspektionen.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Öckerö kommuns styrelse och samtliga nämnder (org.nr. 556558-5873) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter inom sina verksamhetsområden. 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan knytas till dig som person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton klassas som personuppgifter.

Ljud- och filminspelningar som lagras elektroniskt kan vara personuppgifter även om det inte nämns några namn i inspelningen.

Ett bolagsnummer är ofta inte en personuppgift men är det om det handlar om en enskild näringsverksamhet. Registreringsnumret på en bil kan vara en personuppgift om det går att knyta till en fysisk person medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera, kanske inte är en personuppgift.

Hur får Öckerö kommun dina personuppgifter?

Öckerö kommun samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du är i kontakt med oss och använder dig av våra tjänster. Det kan exempelvis ske när du fyller i blanketter, använder våra e-tjänster eller deltar på evenemang som vi anordnar.

Öckerö kommun kan även få personuppgifter från andra källor, till exempel från folkbokföringsregistret eller andra offentliga källor. Syftet är att kunna utföra våra åtaganden mot dig och leva upp till vårt kommunala uppdrag.

När får Öckerö kommun behandla dina personuppgifter?

Öckerö kommun samlar bara in personuppgifter för särskilda och berättigade ändamål som är nödvändiga för att vi ska kunna ge god service och för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vi måste ha lagligt stöd för att samla in och hantera dina personuppgifter. De vanligaste lagliga grunderna för oss är:

  • Rättslig förpliktelse – Vi behöver hantera dina personuppgifter som del i handläggandet eller hanteringen av någon uppgift som kommunen har en skyldighet att utföra enligt olika lagar.
  • Allmänt intresse och myndighetsutövning - Vi behöver hantera dina personuppgifter för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning.
  • Samtycke – När du på en särskild blankett eller i en e-tjänst samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återta ditt samtycke.

I vår registerförteckning står den lagliga grunden för varje behandling av personuppgifter som sker inom Öckerö kommun.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Öckerö kommun och våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att ta del av allmänna handlingar hos Öckerö kommun. Detta innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling oavsett vilket ändamål personuppgiften ursprungligen använts för. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Öckerö kommun sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra våra rättsliga förpliktelser och så länge det krävs enligt kommunens regler för allmänna handlingar.

Vad har du för rättigheter?

När vi i Öckerö kommun behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har bland annat rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas, och i vissa fall rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Som registrerad har du även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. I kommunen är respektive nämnd personuppgiftsansvarig för sina behandlingar. Du behöver därför ange vilken verksamhet begäran gäller. Din begäran ska vara skriftlig och undertecknad samt innehålla namn och personnummer så att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person

Om du anser att vi behandlar dina uppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du här nedan. På Datainspektionens webbplats hittar du mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Öckerö kommun värnar om din integritet och arbetar därför ständigt med att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Kontakt, frågor och mer information

Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, vill göra invändningar, rättelse eller komplettera uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Öckerö kommun
475 80 Öckerö

E-post: kommun@ockero.se

Du kan även kontakta oss på telefon 031-97 62 00

Dataskyddsombud

För kontakt med Öckerö kommuns dataskyddsombud:

Madeleine Arvidsson Wäli, Göteborgsregionens kommunalförbund
Box 5073
402 22 Göteborg

E-post: dso@grkom.se

länk till annan webbplats

Datainspektionen

Vill du klaga på Öckerö kommuns behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Kommunservice - en väg in

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Mer information

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt