Meny
Sök
Här är du:  

Lediga jobb i kommunen

 • 2019-04-18
  Verksamhetsutvecklare, Socialförvaltingen
  Vi erbjuder en tjänst som verksamhetsutvecklare där du kommer att ansvara för förvaltningens kvalitets-/utvecklingsarbete och stödja våra chefer i planering och uppföljning kopplat till kommunens interna processer. Du tar fram och implementerar nya lösningar och förbättrar befintliga rutiner och arbetssätt. Inledningsvis kommer vi att arbeta med att utveckla förvaltningens systematiska kvalitets-arbete. Ledorden för arbetet är att göra det enkelt.

  Som verksamhetsutvecklare arbetar du också med att:
  o kartlägga förvaltningens processer
  o ta fram utredningar och göra analyser
  o leda/delta i projekt och arbetsgrupper
  o kontinuerligt omvärldsbevaka inom verksamhetsområdet
  o bevaka, söka och redovisa statsbidrag/stimulansbidrag
  o Skriva yttranden till myndigheter

  Läs mer
 • 2019-04-18
  Fysioterapeut/Sjukgymnast
  Vi söker en Fysioterapeut till vårt väl etablerade arbetslag.
  Här arbetar vi i team bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor/rehab assistenter, sjuksköterskor och biståndsbedömare.
  Då Öckerö är en liten kommun är vårt uppdrag brett så du får möjlighet att arbeta inom många olika områden ordinärt och särskilt boende, korttidsverksamhet och KomHem- team.
  Arbetsuppgifterna innebär bland annat att arbeta aktivt med rehabilitering inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområden, handledning av personal i ett rehabiliterande syfte, ansvara för bedömningar, träningar, uppföljningar samt förskrivning av hjälpmedel.

  Arbetet kräver hög grad av självständighet. Dokumentation sker i systemet Procapita Plus. Rehabiliteringspersonal arbetar i och utgår ifrån Hedens By, Hönö.

  Läs mer
 • 2019-04-18
  Enhetschef till socialkontoret vikariat
  Enhetschef till socialkontoret, vikariat
  Du ansvarar för ledning och styrning av arbetet på socialförvaltningens myndighetskontor. Du har personal, budget- och prognosuppföljningsansvar. Socialkontoret fattar beslut enligt SoL, LVU, LVM och LSS och arbetar med barn/unga, familjerätt och familjehem. Vi arbetar även med vuxna, försörjningsstöd, övrigt bistånd såsom beroendeproblematik, personer med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller neuropsykiatri samt psykiatri.

  Som enhetschef organiserar och leder du det dagliga arbetet tillsammans med tre 1:e socialsekreterare. Samverkan med andra myndigheter, omvärldsbevakning samt utvecklingsarbete finns bland dina arbetsuppgifter. Då vi i första hand arbetar med att utveckla och ge stöd i den egna kommunen kommer du att vara delaktig i arbetet med att utveckla metoder tillsammans med dina kollegor och med medarbetarna inom IFO/FH, såväl myndighet/bistånd som utförardelarna.

  Läs mer
 • 2019-04-17
  Omvårdnadspersonal 4 tjänster
  Omvårdnad, service och social omsorg i enlighet med verksamhetens uppdrag och gällande lagstiftning. Vårt mål är att ge våra boende en bra och meningsfull dag.
  Som omvårdnadspersonal på Bergmans gruppboende ansvar du tillsammans med kollegor att de boendes individuella förutsättningar, önskemål och behov tillgodoses. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett professionellt bemötande. I ditt uppdrag ingår kontakt-mannaskap, social dokumentation, jobba med olika uppdrag och vara en del i ett team.

  Läs mer
 • 2019-04-17
  Undersköterskor till korttidsenheten Skutan
  Solhöjdens äldreboende söker, 2 Undersköterskor till korttidsenheten Skutan

  Att bistå gäster vid korttidsenheten på Solhöjden med den omsorg och vård de behöver i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål.

  Läs mer
 • 2019-04-15
  Grundskollärare 1-3
  Du lägger stor vikt vid värdegrundsmålen och kunskapsmålen samt sätter eleven i fokus. Du har förmåga att utgå från varje elevs förutsättningar i planering och genomförande av undervisning. Vi söker dig som är en trygg ledare i klassrummet och en god lagspelare i arbetslaget. Vi önskar att du är överens med oss om vikten av att stötta och inspirera varandra samt har ett engagemang att utveckla verksamheten tillsammans.
  Läs mer
 • 2019-04-15
  Specialpedagog/speciallärare
  Som specialpedagog/speciallärare hos oss samarbetar du med andra lärare, övrig skol- och elevhälsopersonal samt skolledning. Arbetets innehåll och form är flexibelt för att möta elevernas och organisationens behov.
  Som specialpedagog/speciallärare ger du råd och stöd till arbetslag, enskilda individer och hela elevgrupper. Du gör utredningar och planerar insatser samt ger förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg. Vid behov upprättar du handlingsplaner/åtgärdsprogram tillsammans med pedagogisk personal. Som specialpedagog är du en viktig resurs i arbetet med uppföljning och utvärdering.
  Du arbetar direkt mot elever på individ-, grupp- och organisationsnivå men också med att handleda lärare som undervisar elever i behov av stöd genom att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor. Du arbetar förebyggande för att undanröja hinder i olika lärmiljöer, med att utveckla arbetet med stödinsatser. Du ingår i skolans elevhälsoteam samt deltar i central elevhälsa.

  Läs mer
 • 2019-04-15
  Lärare i bild och annat ämne till Hedens skola 7-9
  Vi söker tydliga och engagerade lärare som kan anpassa och lägga upp sin undervisning så den passar såväl gruppens som elevens individuella förutsättningar. Du har god förmåga att samarbeta med elever, kollegor och föräldrar. Du trivs bra med att arbeta i arbetslag och vill bidra aktivt i skolans gemensamma utvecklingsprojekt. Som mentor i en klass arbetar du även med elevens och klassens sociala mående.
  Du arbetar som lärare och mentor med digitala verktyg både i den ordinarie undervisningen och utifrån extra anpassningar.

  Läs mer
 • 2019-04-11
  Drift/processtekniker
  Vi söker dig som vill arbeta med processteknik vid kommunens avloppsreningsverk med tillhörande pumpstationer. Inom kommunen finns 4 st reningsverk som omhändertar och renar avlopp från kommunens samtliga öar och avloppspumpstationer. I arbetsuppgifterna ingår daglig skötsel/drift, provtagningar, reparation/underhållsarbeten mm. Du måste vara flexibel och ha lätt för att ställa om mellan olika typer av arbeten. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå.
  Läs mer
 • 2019-04-11
  Underhållsarbetare/Fordonsförare
  Vi söker dig som vill arbeta med drift- och underhåll inom va-verksamhetens anläggningar som finns på samtliga kommunens öar. I dina arbetsuppgifter ingår t ex körning av spol/slambil, tillsyn och service i avlopps- och tryckstegringsstationer mm. Du måste vara flexibel och ha lätt för att ställa om mellan olika typer av arbeten. T ex kan det bli sena kvällar vid akuta arbeten. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå.
  Läs mer
 • 2019-04-11
  Rörläggare
  Vi söker dig som vill arbeta med drift, underhåll och förnyelse av rörnätet med placering vid va-enheten. Du kommer t ex att arbeta med servisutbyggnad, läcksökning, lagning av ledningsnät mm. Va-enhetens anläggningar och ledningsnät finns på samtliga kommunens öar. I dina arbetsuppgifter ingår även tillsyn och service på våra anläggningar. Du måste vara flexibel och ha lätt för att ställa om mellan olika typer av arbeten. T ex kan det bli sena kvällar om/när akut vattenläcka uppstår. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå.
  Läs mer
 • 2019-04-09
  Undersköterska/Stödpedagog/Stödassistent till LSS gruppboende
  Du deltar aktivt i de olika arbetsuppgifterna som innefattar allt från pedagogiskt stöd i den dagliga livsföringen till personlig omvårdnad, samverkan med det övriga nätverket kring brukaren, dokumentation och utvärdering utifrån aktuell genom-förandeplan. Du bidrar med att, tillsammans med dina kollegor, arbeta med brukaren i fokus när det gäller att utveckla arbetsmetoder, rutiner och ett professionellt förhållningsätt.
  Läs mer
 • 2019-04-08
  Idrottslärare åk 1-6 Bergagård
  Vi söker Dig som vill arbeta som idrottslärare på Bergagårdsskolan. Du bedriver undervisning i idrott och hälsa som ger positiva upplevelser av rörelse och fysisk aktivitet samt en hälsosam livsstil. Detta är grundläggande för elevers välbefinnande både fysiskt och psykiskt och har en tydlig koppling till bättre skolresultat. Vi söker dig som vill utveckla ämnet på skolan och främja fysisk aktivitet under skoldagen och på fritiden. Samarbetet med idrottsföreningarna i kommunen spelar en stor roll för många av våra barn och ungdomar och det finns ett välutvecklat arbete mellan föreningar och fritids som vi kallar Sportis.
  Läs mer
 • 2019-04-08
  Undersköterska TV
  Att bistå boende på Solhöjden med den omsorg och vård de behöver i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål.
  Läs mer
 • 2019-04-08
  Socialsekreterare med inriktning övrig bistånd och ekonomiskt bistånd
  Socialkontoret utökar och söker en socialsekreterare till vår Vuxengrupp med inriktning mot Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i nära samarbete med för brukarna viktiga myndigheter t.ex. sjukvården,Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra externa verksamheter.

  Du kommer att arbeta på ett litet socialkontor där vi hjälps åt och har ett nära samarbete mellan grupperna. Som socialsekreterare inom Vuxengruppen arbetar du främst med att utreda, informera, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser enligt SoL och även LVM. Arbetet innebär myndighetsutövning. Detta kräver ansvarstagande samt en ödmjukhet då de beslut som vi fattar påverkar människors liv.
  Tjänsten innefattar handläggning av övrigt bistånd och ekonomiskt bistånd. Du arbetar hos oss med stöd och utredning av insatser till självförsörjning, sysselsättning, beroendeproblematik, boendefrågor samt skyddsplaceringar utifrån våld i nära relationer. Vi utgår från att aktivt stötta den enskilde i att uppnå en livssituation med största möjliga självständighet.
  Du erbjuds här ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet att påverka, samt tillgång till både metod- och processhandledning.

  Läs mer
 • 2019-04-08
  Förskollärare
  På Högåsens förskola kommer du att arbeta med barn 1-5 år i en utvecklande miljö där både barnens och pedagogernas kunskaper och erfarenheter är viktiga i det dagliga arbetet. Vi strävar efter ett lustfyllt lärande som sker i meningsfulla sammanhang och som utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet, där barn och vuxna utforskar tillsammans. Vi tror att du är en medveten pedagog som önskar ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen och att du vill och kan tillgodose barnens behov. Du behöver också vara väl insatt i styrdokumenten med pedagogisk dokumentation och därigenom se möjligheter för barnen att tillsammans med andra utveckla sitt kunskapssökande och lärande under sin tid på förskolan.
  På området finns tre förskolor där alla pedagoger ingår i nätverksgrupper tillsammans med specialpedagog och förskolechef. Där reflekterar vi tillsammans över aktuella frågeställningar

  Läs mer
 • 2019-04-04
  Lärare i matematik och NO till Hedens skola 7-9
  Vi söker tydliga och engagerade lärare som kan anpassa och lägga upp sin undervisning så den passar såväl gruppens som elevens individuella förutsättningar. Du har god förmåga att samarbeta med elever, kollegor och föräldrar. Du trivs bra med att arbeta i arbetslag och vill bidra aktivt i skolans gemensamma utvecklingsprojekt. Som mentor i en klass arbetar du även med elevens och klassens sociala mående.
  Du arbetar som lärare och mentor med digitala verktyg både i den ordinarie undervisningen och utifrån extra anpassningar.

  Läs mer
 • 2019-04-03
  Lokalvårdare
  Daglig städning inom kommunens verksamheter. Arbetstiden är förlagd till dagtid med början 06.00. Olika geografiska platser inom kommunen på en dag kan förekomma.
  Läs mer
 • 2019-03-18
  Sjuksköterska till Funktionshinderområdet
  Hemsjukvården, Socialförvaltningen söker Sjuksköterska till Funktionshinderområdet

  Tillsvidareanställning 100 % varav 50% som PAS för Funktionshinder.

  Som sjuksköterska arbetar du med personer som är inskrivna i hemsjukvården och som bor i ordinärt boende på någon av våra 10 öar eller på något av våra särskilda boenden. Delar av tjänsten (För närvarande ca 50%) kommer att vara placerad inom Funktionshinder.

  I arbetsuppgifterna ingår rådgivning och handledning av personal, anhörigkontakter samt ett generellt ansvar att tillsammans med berörda utveckla vård och omsorg för personer inom hemsjukvården. Du kommer på 50% att vara Patientansvarig Sjuksköterska för de personer som bor på någon av våra fyra gruppbostäder för funktionshindrade eller vistas på Daglig verksamhet med beslut enligt LSS.

  Arbetet i stort är väldigt omväxlande då vi förutom vanlig hemsjukvård även ansvarar för all palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet inom hemsjukvårdens ramar. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Viss kvälls- och helgtjänstgöring ingår. I tjänsten ingår även ett IVPA- (i väntan på ambulans) och Samverkande Sjukvårds uppdrag där vi samarbetar med ambulanssjukvården, 1177 och Vårdcentralerna.

  Läs mer
 • 2019-03-18
  Sjuksköterska tillsvidare 100 %
  Som sjuksköterska arbetar du med personer som är inskrivna i hemsjukvården och som bor i ordinärt boende på någon av våra 10 öar eller på något av våra särskilda boenden.
  I arbetsuppgifterna ingår rådgivning och handledning av personal, anhörigkontakter samt ett generellt ansvar att tillsammans med berörda utveckla vård och omsorg för personer inom hemsjukvården. Arbetet är väldigt omväxlande då vi förutom vanlig hemsjukvård även ansvarar för all palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet inom hemsjukvårdens ramar. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Viss kvälls- och helgtjänstgöring ingår. I tjänsten ingår även ett IVPA- (i väntan på ambulans) och Samverkande Sjukvårds uppdrag där vi samarbetar med ambulanssjukvården, 1177 och Vårdcentralerna.

  Läs mer
 • 2019-01-31
  Timvikarier inom Funktionshinder!
  Nystartad bemanningsenhet inom Funktionshinder söker timvikarier!
  Vill du jobba med att hjälpa människor och ge stöd i vardagen ska du jobba hos oss. Vi behöver dig som vill jobba med personer med funktionsvariationer inom Funktionshinderverksamheten.
  Som timvikarie hos oss kan vi erbjuda dig ett varierande, aktivt och stimulerande arbete inom våra enheter:

  • Avlösarservice/Ledsagarservice
  Som avlösare arbetar du med barn och ungdomar med funktionsvariationer i deras hem för att föräldrar ska ha möjlighet till avlösning i omvårdnadsansvaret. Insatsen kan ges till både barn och vuxna med funktionsvariationer.
  Som ledsagare är du ett personligt stöd för att den enskilde ska kunna ta sig till och från fritidsaktiviteter, ta promenader eller ta sig ut i andra sociala sammanhang. Insatsen kan ges till barn från 12 år och vuxna med funktionsvariationer.
  Varje uppdrag planeras individuellt utifrån den enskildes behov, förutsättningar och funktionsvariation och därmed kan tidsomfattningen variera. Insatsen sker mestadels kvällar och helger men dagtid kan förekomma.
  • Gruppbostäder och personlig assistans
  Arbete i brukares lägenhet/hem med stöttning och motivation i det vardagliga livet enligt LSS. Att självständigt upprätthålla överenskommen struktur och arbetssätt mot brukare.
  Verksamheterna är bemannade dygnet runt, arbetstiderna fördelas dag/ kväll/ natt/ helg.
  • Daglig verksamhet
  Inom daglig verksamhet erbjuder vi funktionshindrade meningsfull sysselsättning som bidrar till den personliga utvecklingen samt främjar delaktighet i samhället.
  Verksamheten bedrivs med olika inriktningar då som både individuell och som gruppverksamhet. Hänsyn tas utifrån brukarens förutsättningar. Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag fredag.

  Läs mer
 • 2019-01-23
  Vill du ha ett meningsfullt och roligt sommarjobb i Göteborgs skärgård?
  Vill du jobba med att hjälpa människor och ge stöd i vardagen ska du jobba hos oss. Vi behöver dig som vill jobba med personer med funktionsvariationer inom gruppboende och personlig assistans.

  Som semestervikarie hos oss kan vi erbjuda dig ett varierande, aktivt och stimulerande arbete. Dina arbetsuppgifter består i att erbjuda stöd till våra brukare vid olika aktiviteter, kommunikation och vid alla vanligt förekommande sysslor i vardagen såsom matlagning, städning och personlig hygien. Arbetstider styrs av verksamhetens behov och är förlagda till dagtid, kvällar och helger. Inom vissa verksamheter kan även nattarbete och sovande jour förekomma.

  Ditt arbete präglas av ansvar, möten och samspel med andra människor och det är behoven hos de personer vi stödjer som styr ditt arbete. För att känna dig trygg i dina arbetsuppgifter och möta våra brukares behov kommer du få en grundlig introduktion innan du börjar jobba.

  Läs mer
 • 2019-01-21
  Tim- och sommarvikarier för arbete på Solhöjden
  Vi söker tim- och sommarvikarier för arbete på Solhöjden
  Läs mer
 • 2019-01-16
  Sommarjobba inom Hemtjänsten ochHedens By korttidsboenden
  Hemtjänsten och Hedens by korttidsboenden behöver dig som vill arbeta som sommar- eller timvikarie.

  Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor, har ett gott bemötande och en positiv inställning.

  Vi behöver dig som kan jobba dag och kväll eller natten. Du har möjlighet att påverka hur mycket du vill arbeta.

  Läs mer

Kontakt

Verksamhetschef Styr och stöd
Anna D-Brocker

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt