Meny
Sök
Här är du:  

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är ett begrepp som kommer från miljölagstiftningen. Det som menas är en verksamhet som kan orsaka utsläpp eller på annat sätt använder mark, byggnader eller anläggningar så att det finns risk att orsaka olägenhet för människor hälsa eller miljön. Den som driver en sådan verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga och hindra att verksamheten medför skada för människors hälsa eller miljön.

För vissa miljöfarliga verksamheter eller för vissa åtgärder kan du behöva göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Det är alltid den som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som ansvarar för att man har gjort de anmälningar eller sökt de tillstånd som krävs. Man har också ansvaret för att känna till och följa de övriga lagar och bestämmelser som rör verksamheten.

Olika typer av verksamheter

Bestämmelser om vilka verksamheter eller åtgärder som kan behöva tillstånd eller anmälan finns bland annat i miljöprövningsförordningen (2013:251). Där delas verksamheterna och åtgärderna in i tre kategorier, A, B, och C, beroende på hur miljöstörande och omfattande de är. A-verksamheter kräver tillstånd från miljödomstol och B-verksamheter kräver tillstånd från länsstyrelsen. För C-verksamheter krävs en anmälan till kommunens bygg- och miljönämnd. Anmälan måste göras senast 6 veckor innan verksamheten startar.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter och åtgärder är bensinstationer, fiskehamnar, uppläggning av muddermassor och mindre industrier.

Vissa verksamheter behöver inte något tillstånd eller anmälan men räknas ändå som miljöfarliga verksamheter. Dessa benämns U-verksamheter och kan vara till exempel mindre bil- och båtverkstäder, fritidsbåtshamnar, entreprenadverksamheter och konstgräsplaner.

Utöver de verksamheter som räknas upp i miljöprövningsförordningen finns ytterligare åtgärder som kan kräva en anmälan eller ett tillstånd. Några av dessa är installation av avloppsanordningar eller värmepumpsanläggningar.

Tillsyn

Bygg- och miljönämnden har som uppgift att bedriva tillsyn på miljöfarliga verksamheter som benämns som C- eller U-verksamheter. Vid tillsynen tittar man på hur verksamheten följer miljölagstiftningen, bland annat att man gjort de anmälningar och har de tillstånd som krävs, att man har kunskap om sin verksamhet och dess påverkan på miljön samt att man vidtar de försiktighetsmått och skyddsåtgärder som behövs för att hindra olägenhet för människors hälsa och miljön. I spalten till höger hittar du ytterligare information om tillsyn.

Om du har frågor om miljöfarliga verksamheter, tillsyn, anmälnings- eller tillståndsplikt, är du välkommen att kontakta miljöenheten via kommunens växel.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt