Högt betyg till kommunens förskolor

Nio av tio vårdnadshavare i Öckerö kommun är nöjda med sitt barns förskola. Det visar resultatet av den enkät om förskolan som Göteborgsregionen har gjort. Nästan lika många skulle rekommendera sitt barns förskola till andra vårdnadshavare.

Tre barn i förskoleåldern med rosa reflexvästar är ute tillsammans med förskollärare.

Det är Göteborgsregionen som har genomfört en enkät av regionens förskolor med utgångspunkt från läroplanen. Mest positivt svarar Öckerö kommuns vårdnadshavare på påståendena ”...mitt barn trivs på förskolan” och ”...mitt barn känner sig tryggt på förskolan”. Här ger 97 procent betyget 4 (instämmer) eller 5 (instämmer helt). Nästan lika positivt svarar de på påståendet ”...jag känner mig trygg med att mitt barn blir väl omhändertaget på förskolan.” Här är det 96 procent som ger 4 eller 5 i betyg.

Områden att utveckla

De frågor där svaren är mest negativa rör hur välkommen man känner sig att ställa frågor, hur förskolan informerar om mål, samt utemiljön. På påståendet ”...jag känner mig välkommen att ställa frågor och komma med synpunkter” svarar sex procent med betyget 1 (instämmer inte alls) eller 2 (instämmer inte). Det är samma betyg som vårdnadshavarna sätter på påståendet ”...förskolan informerar om mål och innehåll i utbildningen.”

På påståendet ”...mitt barns förskola har en utemiljö som är inspirerande och inbjudande” ger sju procent betyget 1 eller 2. Samtidigt ger 78 procent betygen 4 eller 5. Vårdnadshavarna i kommunen är också mer nöjda med utemiljön än vad man är i resten av regionen.

Högre snitt inom samtliga områden

Frågorna i enkäten är fördelade på sju områden: Normer och värden, Värdegrund och uppdrag, Omsorg, utveckling och lärande, Barns inflytande och delaktighet, Förskola och hem, samt Helhetsomdöme. Dessa områden är samma som de mål som är uppsatta i förskolans läroplan. På samtliga områden placerar sig Öckerö bättre än snittet för Göteborgsregionen. Störst skillnad mellan Öckerö och övriga kommuner i Göteborgsregionen är det på området Värdegrund och uppdrag där Öckerö får ett medelvärde på 4,25 av maximalt 5, mot Göteborgsregionens 4,04.

Det visar sig även att de flesta förskolorna i Öckerö kommun ligger högre än Göteborgsregionens snitt inom alla områden. Flera förskolor får 100 procent nöjdhet på frågor om trygghet och trivsel. Det är också just dessa frågor som vårdnadshavarna skattar som de allra viktigaste.

Där förskolor har arbetat med språkutveckling som en fördjupningsfråga syns det väl i resultatet, då vårdnadshavare har svarat att de upplever sig nöjda med att förskolan uppmuntrar till språkutveckling och kommunikation.

Arbetet med digitalt lärande får högt betyg

Den fråga där betygsskillnaden är störst jämfört med övriga förskolor i regionen gäller påståendet ”...mitt barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.” Vårdnadshavarna i Öckerö kommun ger betyget 4,15 jämfört med regionens 3,73. Kommunens förskolor får bättre betyg än regionens på samtliga enskilda frågor utom på påståendet ”...jag känner mig välkommen att ställa frågor och komma med synpunkter” där betyget är detsamma för Öckerö och regionen (4,30).

Det var väldigt roligt att vårdnadshavarna i Öckerö kommun är så positiva till förskolorna. Det är ett resultat av ett riktigt bra arbete som utförs av personalen på våra förskolor, säger Martina Kjellqvist ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Senast uppdaterad:

Publicerad: