Förslag om att lägga ner Hälsö skola

Under flera år har utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen anpassat skolorganisationen till det allt mer sjunkande barn- och elevantalet. Under våren har dialog förts med berörda vårdnadshavare om Hälsö skolas framtid. Inför höstterminen 2023 har Hälsö skola inga elever kvar. Därför är förvaltningens förslag till kommande utbildnings-, kultur- och fritidsnämndsmöte att stänga Hälsö skola efter vårterminens slut.

Barn- och elevantalet i Öckerö kommun minskar. Därför anpassas kommunens skolorganisation. Omställningen till F-3 skolor på Fotö, Hönö, Öckerö, Hälsö och Rörö, en F-6 skola på Björkö samt två 4–9 skolor på Hönö och Öckerö skulle varit klar inför höstterminens start 2023.

Hälsö skolas framtid

Efter skolvalet inför höstterminen visade det sig att elevantalet på Hälsö skulle bli lägre än väntat. Med anledning av detta kallade ordförande för utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden, rektor för Hälsö skola och verksamhetschefen för grundskola för norra området till ett dialogmöte med berörda vårdnadshavare om Hälsö skolas framtid. Under dialogen förmedlades att Hälsö skola har svårt att öppna inför läsåret 2024/2025 med anledning av det bristande barn- och elevunderlaget.

Efter dialogmötet inkom flertalet ansökningar om skolbyten till Kompassenskolan som ligger på Öckerö redan inför höstterminens start 2023. Inför sista veckan på terminen har nu samtliga barn på Hälsö skola lämnat in önskemål om byte till Kompassen.

Med anledning av att det nu inte är några elever kvar inför höstterminen 2023 föreslår nu förvaltningen att utbildnings- och fritidsnämnden beslutar att stänga Hälsö skola inför höstterminen 2023.

Mer information

Kallelse till utbildnings-, kultur och fritidsnämnden Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: