Samråd inför ansökan om nytt miljötillstånd för reningsverket Pinan

Nu är det dags för samråd inför kommunens ansökan om nytt miljötillstånd för reningsverket Pinan.

Vy över reningsverket på Pinan.

Öckerö kommun planerar att söka nytt miljötillstånd för reningsverket Pinan och anlägga nya överföringsledningar för avloppsvatten från Öckerö och Björkö till avloppsreningsverket på Hönö samt ny utloppsledning. För att möta den ökade spillvattenbelastningen i framtiden, inom Öckerö kommun, planeras för en uppgradering av Pinans reningsverk till att klara 20 000 personekvivalenter. Viss ombyggnation av reningsverket är nödvändig.

Det finns ett skriftligt samrådsunderlag framtaget med en mer utförlig beskrivning av Pinans avloppsreningsverk som det ser ut idag och de planerade förändringarna samt de nya ledningsdragningarna. Underlaget innehåller också förutsedd miljöpåverkan och vad som kommer att utredas.

Till samrådsunderlag för nytt miljötillstånd för reningsverket Pinan

Synpunkter

Eventuella synpunkter ska skriftligen vara Öckerö kommun tillhanda senast den 29 januari 2021. Du som önskar information eller vill framföra synpunkter är välkommen att kontakta Jennie Fälth på Öckerö kommun på 070-210 26 67 eller jennie.falth@ockero.se
Dina inkomna synpunkter kommer att sparas och är en del av samrådsredogörelsen som kommer att biläggas den tillståndsansökan som lämnas in till mark- och miljödomstolen.

Mer information

Läs mer om nytt miljötillstånd för reningsverket Pinan

Senast uppdaterad:

Publicerad: