Samråd inför revidering av lokala föreskrifter för avfallshantering

Enligt Miljöbalken 15 kap 41 § ska det i varje kommun finnas en renhållningsordning som ska innehålla lokala föreskrifter om hantering av avfall som gäller kommunen samt en avfallsplan. En ny regional avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet, har antagits av kommunfullmäktige 2020-12-10. Med anledning av ändringar av avfallslagstiftningen i miljöbalken beslutade regeringen 2020-06-16 om en ny avfallsförordning. Syftet var bland annat att genomföra EU-direktiv på avfallsområdet. Huvuddelen av ändringarna i miljöbalken och huvuddelen av den nya avfallsförordningen trädde i kraft 2020-08- 01. En revidering av de lokala föreskrifterna är därför nödvändig.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Samråd och utställning

Kommunstyrelsen beslutade 23 mars att ställa ut förslagen och genomföra formellt samråd under minst fyra veckor. Samråd genomförs med berörda myndigheter och aktörer samtidigt som allmänheten också har möjlighet att granska förslagen och lämna synpunkter.

Till underlag för samråd inför revidering av lokala föreskrifter för avfallshantering

Synpunkter

Svaren ska ha inkommit skriftligt till Kommunstyrelsen, 475 80 Öckerö eller kommunstyrelsen@ockero.se senast den 29 april. Kommunfullmäktige ska därefter anta avfallsplanen och avfallsföreskrifterna som ska börja gälla under 2021.

Har du frågor?

Senast uppdaterad:

Publicerad: