Trafikverket: Slutrapport för åtgärdsvalsstudien för väg 155, Torslanda-Öckerö

Trafikverket har på uppdrag av Västra Götalandsregionen, i enlighet med den regionala transportinfrastrukturplanen för Västra Götaland 2018–2029, genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 155, delen Torslanda–Öckerö. Utredningen påbörjades i juni 2018. Nu är slutrapporten från Trafikverket klar. I texten nedan hittar du en sammanfattning av åtgärdsvalsstudien. Du kan läsa hela slutrapporten under rubriken "Mer information".

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

I texten nedan hittar du en sammanfattning av åtgärdsvalsstudien.
Syftet med åtgärdsvalsstudien är att finna en långsiktigt hållbar lösning för tillgängligheten och förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö, med fokus på väg 155 mellan Torslanda (Amhult) och Öckerö. Målsättningen är att genom fyrstegsprincipen identifiera åtgärder, och kombinationer av
åtgärder, som skapar bättre tillgänglighet på ett sätt som minskar klimatpåverkan och trängsel.

Under hela utredningen har dialog skett i en projektgrupp, med representanter från Västra Götalandsregionen, Trafikverket region väst, Göteborgsregionen, Öckerö kommun, Göteborgs Stad och Västtrafik. Regelbundna kontakter gällande förutsättningarna för färjetrafikeringen har skett med Trafikverket Färjerederiet och generellt gällande utvecklingen längs väg 155, delen Torslanda–Öckerö, har återkommande kontakt skett med Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Under 2020 etablerades en politisk referensgrupp, med politiska representanter från Västra Götalandsregionen, Öckerö kommun och Göteborgs Stad. Även Trafikverket, Länsstyrelsen Västra Götalands län och Västtrafik har varit representerade. Syftet har varit att stegvis presentera, förankra och skapa förståelse för utredningens resultat samt att i dialog stegvis identifiera ståndpunkter och förutsättningar för att nå överenskommelser.
I anslutning till mötena i den politiska referensgruppen har utredningen tagit fram en serie PM, i vilka viktiga resultat från utredningen har redovisats under arbetets gång. Totalt har fem PM publicerats.

Tre huvudsakliga utredningsalternativ

För att utforma en långsiktigt hållbar lösning för tillgängligheten och förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö, studeras inom åtgärdsvalsstudien tre huvudsakliga utredningsalternativ (UA):

  • UA1: Fokus på omställning av resbeteenden för pendlingsresenären, inom befintligt transportsystem (se kapitel 7).
  • UA2: Utöka dagens transportsystem med väg och vägfärjor (se kapitel 8).
  • UA3: Etablera ett nytt transportsystem (fast förbindelse), som ersätter färjetrafiken.

Fyra olika varianter har studerats; UA3 Ljusblå, UA3 Blå, UA3 Gul och UA3 Grön (se kapitel 9 i slutrapporten som finns att hitta under rubriken Mer information). De olika utredningsalternativen har studerats utifrån flera aspekter: åtgärder och utformning, kostnader, nyttor, genomförbarhet, tidsperspektiv och finansiering.

Uppdragets leverans

Enligt uppdragsdirektivet ska åtgärdsvalsstudien kunna visa på och beskriva effekterna, måluppfyllelsen och genomförbarheten för alternativa långsiktiga lösningar. Med hänvisning till avsnitten i föreliggande rapport redovisas uppdragets leverans enligt nedan:

  • Alternativa långsiktiga lösningar, i form av utredningsalternativen UA1, UA2 och UA3 samt alternativa utformningar av UA3, beskrivs i kapitel 7-9.
  • Effekterna av utredningsalternativen har bedömts utifrån såväl beräkningsbara effekter (se sammanställning i avsnitt 10.1-10.2) som ej beräkningsbara effekter (avsnitt 10.4).
  • Måluppfyllelsen – med fokus på långsiktigt hållbar tillgänglighet – summeras i avsnitt 10.5.
  • Genomförbarheten – utifrån aspekterna tidsperspektiv och finansieringsförutsättningar – för de studerade utredningsalternativen summeras i avsnitt 11.5.

Utredningens slutsatser och utgångspunkter i fortsatt process

I kapitel 12 beskrivs utredningens slutsatser och förslag till fortsatt process. Slutsatserna redovisas som generella slutsatser, specifika slutsatser för respektive utredningsalternativ samt slutsatser gällande måluppfyllelse och förutsättningarna för genomförbarhet.

En viktig slutsats är att utvecklingen längs väg 155, delen Öckerö–Göteborg, är av mellankommunal karaktär, där väg 155 är den enda förbindelsen till områdena väster om Amhult i allmänhet och till Öckerö kommun i synnerhet. Bebyggelseplanering och resvanor i båda de berörda kommunerna bidrar till trafiksituationen på vägen och båda kommunerna behöver vara en del av att finna långsiktigt hållbara lösningar för tillgängligheten.

Viktiga utgångspunkter för Trafikverket gällande fortsatt process är bland annat:

  • Trafikverkets utgångspunkt är att inte gå emot någon berörd kommuns vilja, utan att i samverkan nå överenskommelser för en långsiktig inriktning, med vilket avses en inriktning långt bortom år 2040.
  • Trafikverket efterfrågar ett (1) samlat beslut – till exempel i form av nedanstående förslag på färdplan – för en långsiktigt hållbar lösning för tillgängligheten och förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö.
  • Trafikverket har inte för avsikt att öka kapaciteten på färjelederna utöver befintlig nivå.

Utredningens förslag till fortsatt inriktning och gemensam färdplan

Utredningen föreslår att berörda parter – i första hand Öckerö kommun, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen samt Trafikverket – gemensamt och utifrån utredningens slutsatser tar fram en färdplan för en långsiktig inriktning för väg 155, delen Torslanda–Öckerö.

Färdplanen bör stadfästa att åtgärder inom UA1, som parterna bedömer skapar förutsättningar för ett ökat hållbart resande, ska genomföras i så stor utsträckning och så snart som möjligt. Färdplanen behöver även beskriva att parterna gemensamt och över tid ska följa upp och utvärdera utvecklingen inom trafikflöde, bebyggelse och resvanor.

Färdplanen kan utformas för en stegvis utveckling och kopplas till villkor avseende utvecklingen inom trafikflöde, bebyggelse och resvanor. En stegvis utveckling, gällande alternativen inom UA3, behöver dock beakta att tiden från beslut till idrifttagande uppgår till omkring 13–15 år och att dagens färjor bedöms kunna trafikera till som senast 2040–2045.

Utredningen bedömer sammantaget att UA3 Ljusblå är det alternativ som ger högst måluppfyllelse och som har bäst förutsättningar för att kunna genomföras. Detta givet att åtgärder vidtas så att intrångseffekterna längs befintlig väg 155 kan minimeras. UA3 Ljusblå möjliggör en stegvis utveckling.

En färdplan kan med fördel, och om parterna är överens, påbörjas under hösten 2021, med målsättningen att kunna besluta om densamma under våren 2022. Trafikverket efterfrågar dock ett samlat beslut senast innan utgången av 2024.

Mer information

Du hittar hela slutrapporten på Trafikverkets webbplats tillsammans med utvalda bilagor.

Till slutrapporten för åtgärdsvalsstudie för väg 155, Torslanda-Öckerö på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: