Överenskommelse klar för förbättrade förbindelser Öckerö–
Göteborg

Överenskommelsen har tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, Öckerö kommun, Göteborgs Stad och Trafikverket. Parterna är överens om en övergripande strategi och stegvis process för förbättrade hållbara förbindelser mellan Öckerö och Göteborg bortom 2040.

Överenskommelsen är resultatet av den långvariga dialog och det utredningsarbete som genomförts inom Åtgärdsvalsstudie väg 155, delen Torslanda–Öckerö. Sträckan det handlar om är väg 155, väster om Gossbydal på Hisingen, och via de statliga färjelinjerna Hönö- respektive Björköleden till Öckerö kommun. Ambitionen är att överenskommelsen genom beslut i kommunfullmäktige kan godkännas i de båda kommunerna innan sommaren 2022.

– Det är oerhört glädjande att alla parter enats om en färdplan för arbetet med väg 155. Västra Götalandsregionen ser färdplanen som ett avgörande dokument för att komma vidare i arbetet för ökad framkomlighet i hela stråket från Hisingen till Öckerö, säger regionrådet Kristina Jonäng (C).

Med överenskommelsen fastställer parterna en gemensam inriktning, för att genom en stegvis
utveckling och utbyggnad åstadkomma en hållbar tillgänglighet i stråket mellan Öckerö och
Göteborg, på såväl kort och medellång sikt som långt bortom 2040.


– Det är bra att vi nått en bred politisk överenskommelse mellan flera parter som gör det möjligt att lösa frågan på ett ansvarsfullt sätt. Dessutom med möjlighet till delaktighet och påverkan av de boende, säger Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad.

– För Öckerö kommuns långsiktiga utveckling är det väldigt positivt att vi har en gemensam överenskommelse på plats. Samtidigt som kommunen kan fortsätta att växa behöver vi nu ha fokus på att bibehålla framkomligheten. Under hela processen har det varit konstruktiva politiska samtal och det är oerhört värdefullt att vi lyckats nå en enighet där alla partier i kommunen har ställt sig bakom överenskommelsen, säger Jan Utbult (KD), kommunstyrelsens ordförande Öckerö kommun.

Från vänster, Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad. Jörgen Einarsson, regional direktör, Trafikverket Region Väst, Jan Utbult (KD), kommunstyrelsens ordförande Öckerö kommun

Överenskommelsen bygger på att parterna under den kommande tioårsperioden kraftsamlar för att uppnå en tydlig och bestående omställning till mer klimatsmarta resvanor, så att tillgängligheten och framkomligheten i stråket åtminstone kan ligga kvar på dagens nivå. Under tiden behöver parterna skaffa beredskap för att – vid långsiktiga behov bortom 2040 – i tid kunna fatta beslut om en långsiktig inriktning. I praktiken innebär detta att beslut om den långsiktiga inriktningen behöver kunna fattas senast vid årsskiftet 2032/33.

Den långsiktiga inriktningen kan, om det finns framtida behov, komma att gälla eventuella större
kapacitetshöjande åtgärder i befintlig sträckning för väg 155, alternativt som tunnel på Hisingen, och en eventuell fast förbindelse mellan Öckerö och Hisingen. Den långsiktiga inriktningen ska ha ett tydligt fokus på ökad konkurrenskraft för kollektivtrafiken och med fördel dra nytta av att all
kollektivtrafik kan sammanstråla i ett och samma stråk.


– Trafikverket har pekat på trafiksäkerhets- och kapacitetsproblem på väg och färja under lång tid. Det är bra att vi nu efter en gedigen utredning och i god dialog enats om en gemensam inriktning framåt, på kort och lång sikt, säger Jörgen Einarsson, regional direktör, Trafikverket Region Väst.

Parterna är överens om

 1. Från och med 2022 och framåt, genomföra en kraftfull satsning på åtgärder för att, inom
  ramen för befintligt transportsystem, möjliggöra en tydlig och bestående omställning till mer
  hållbara resvanor i stråket.
 2. Gemensamt och över tid följa upp och utvärdera utvecklingen av trafiksituation och resvanor i stråket.
 3. På medellång sikt (2028-2032) identifiera och nå samsyn för genomförande av
  trimningsåtgärder på väg 155 på Hisingen, med fokus på framkomligheten för kollektiv- och
  blåljustrafiken.
 4. Inför ett samlat beslut om långsiktig inriktning, genomföra förberedande studier i syfte att
  skaffa beredskap för att kunna hantera behov av eventuella större kapacitetshöjande
  åtgärder i stråket bortom 2040.
 5. Inför ett samlat beslut om långsiktig inriktning, påbörja dialog och studier avseende
  finansieringsmöjligheter.
 6. Inför revideringen av den regionala och nationella planen för transportinfrastrukturen 2034–
  2045 kunna fatta ett samlat beslut avseende den långsiktiga inriktningen i stråket bortom
  2040.

Färdplan - Förbättrade Hållbara Förbindelser Öckerö-Göteborg bortom 2040, Utkast 2022-02-24 Pdf, 46.2 kB.

För mer information, kontakta:

Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad
Tel: 0736-66 26 69, e-post: axel.josefson@stadshuset.goteborg.se


Jan Utbult (KD), kommunstyrelsens ordförande Öckerö kommun,
Tel: 070-483 81 88, e-post: jan.utbult@ockero.se


Ulrika Bokeberg, avdelningschef kollektivtrafik och infrastruktur, Västra Götalandsregionen,
Tel: 070-263 09 95, e-post: ulrika.bokeberg@vgregion.se


Jörgen Einarsson, regional direktör, Trafikverket Region Väst,
Tel: 072-083 98 09, e-post: jorgen.einarsson@trafikverket.se


Patrik Benrick, senior utredningsledare, Trafikverket Region Väst, patrik.benrick@trafikverket.se
0707-24 68 83


Läs mer om åtgärdsvalsstudie väg 155, Torslanda-Öckerö Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: