Trafiksäkerhets- och trygghetsvandringen engagerade många boende

Under fredagen arrangerade kommunen en trafiksäkerhets- och trygghetsvandring tillsammans med polisen på sträckan Bustadvägen till Fotöbron. Runt 30 engagerade personer deltog och lämnade sina synpunkter, vilka nu sammanställs och utgör underlag för framtida åtgärder.

Många önskar få ned hastigheten

Bustadvägen består av en del raka sträckor som gör det möjligt för ansvarslösa trafikanter att köra i hög hastighet och utan hänsyn till säkerhet av andra trafikanter. Något som önskas av flera av deltagarna under vandringen är just åtgärder för att få ned hastigheten på vägen, exempelvis med hjälp utav farthinder och lägre hastighetsbegränsning.
Flera in- och utfarter till Bustadvägen anses även farliga och dessa bör ses över. Underhåll av växtlighet behöver förbättras både på kommunal tomt och på tomt ägd av privatpersoner för att förbättra sikten. Läs här vad som gäller i broschyren Klipp häcken. Pdf, 10.7 MB.

Busstrafiken har också upplevts som en trafikfara då bussförare i vissa fall kör över den skyltade hastigheten och har även orsakat skador på befintlig gång- och cykelbana. Busshållplatserna och några sträckor skulle behövas ses över och om möjligt upphöjas.

Bilden nedan visar platser som pekats ut under vandringen som särskilt trafikfarliga enligt invånarna.

Platser längs sträckan som upplevs särskilt trafikfarliga.

Elever tycker cykelbanan bör ses över

Två elever från Hedens skola deltog tillsammans med skolvärdinnan. Eleverna cyklar oftast till och från skolan och upplever att det finns en del förbättingsåtgärder längs cykelbanan som bitvis är smal. Ofta har kantstenar hamnat snett vilket utgör en trafikrisk. En upphöjd cykelbana med ordentlig markering eller räcke vore bra tycker eleverna. Eftersom lamporna då och då är trasiga mellan Fotöbron och husen längs Bustadvägen tycker de att den sträckan är mörk och otäck att cykla på under kvällstid.

Bilden visar skolvärdinnan Frida Hansson tillsammans med eleverna Ebba Boström och Elsa Stannemark Berg från Hedens skola som deltog på vandringen.

Viktigt med synpunkter från invånare

"Vi är glada att så många synpunkter och förslag på åtgärder kommit in i samband med vandringen. Det hjälper oss att planera bättre för framtiden", menar gatu- och trafikingenjör Nikolas Ntoukolis.

Under 2022 planerar kommunen att åtgärda befintliga brister som till exempel lösa kantstenar och ytor där asfalten är dålig och saknas, samt åtgärda bristande belysning.

Vad gäller åtgärder längre fram kommer följande punkter ses över och inkluderas i planeringsarbetet 2023:

  • Upphöjd, säkrare och bredare gång- och cykelbana.
  • Avsmalning av Bustadvägen, som ett hinder mot höga hastigheter.
  • Flera fysiska åtgärder för att sänka hastigheten i form av fartgupp och upphöjningar.
  • Utformning av vägen och åtgärder för en säkrare access till in- och utfarter.
  • Diskussion ska tas med kollektivtrafiksaktörer för att förbättra busstrafiken på Bustadvägen.
  • Bulleråtgärder.

En del av medborgarlöftet 2022

Att genomföra en trafiksäkerhets- och trygghetsvandring är en del av medborgarlöftet 2022. Efter utförd vandring undersöks vilka åtgärder som kan vidtas för att öka tryggheten och trafiksäkerheten. Vandringen utgör underlag för en större utredning av området som är planerad år 2023 med byggnation år 2024.

Senast uppdaterad:

Publicerad: