Trafiksäkerhets- och trygghetsvandringen på Björkö

Under torsdagen den 27 april arrangerade kommunen en trafiksäkerhets- och trygghetsvandring tillsammans med Polisen och Trafikverket på Björkö vid vägsträckor längst delar av Skarviksvägen, Västergårdsvägen, Bäckvägen och Hagtornsvägen. Runt ett tiotal personer lämnade synpunkter under vandringens gång, vilka nu har sammanställts och utgör underlag för framtida åtgärder.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Trafiksäkerhets- och trygghetsvandringen på Björkö.

Dålig sikt och hög hastighet

Uppsamling för Trafiksäkerhets- och trygghetsvandringen skedde vid ICA Björkö parkering på eftermiddagen. Vandringen inleddes längst Skarviksvägen. På sträckan uppgavs att många trafikanter kör över hastighetsgränsen som är 30km/h. På vissa sträckor finns krön och korsningar med skymd sikt och den smala vägrenen gör att det upplevs farligt särskilt för fotgängare och cyklister som använder vägen.

Något som önskas av flera boende är åtgärder för att få ned hastigheten på vägen med hjälp av utökat antal farthinder samt förbättra sikten med exempelvis speglar vid krön. Önskemål framkom även gällande målning av en mittlinje så att bilister håller sig på rätt sida av vägen. Parkering av fordon för bygget längst en del av Skarviksvägen gör också att sikten kan vara begränsad. Ner mot hamnen upplevs det trångt vid busshållplatsen och att det är dålig sikt vid korsningar. Vid hamnen fanns också önskemål om väghinder för att få ner hastigheten på både bilar och bussar.


Tung trafik på Västergårdsvägen

Vidare gick vandringen längst Västergårdsvägen. Här var vägen mycket smal och det fanns enbart en liten vägren för fotgängare som möter trafik. Längst vägen ligger både förskola och skolan och både bussar och lastbilar trafikerar sträckan. Då många upplever vägsträckan som farlig kör en del föräldrar hellre sina barn till skola och förskola med bilen framför att gå till fots eller cykla, även om det bara rör sig om några hundratals meter. Detta uppges skapa ett moment 22 som bidrar till en ökad trafik i området. En av raksträckorna på vägen uppges användas både dag och nattetid av ungdomar för att köra fordon med hög hastighet. För att minska hastigheten önskades det av flera boende i området att det byggs väghinder.

Vid infarten till Kyrkvägen som leder till byggarbetsplatsen upptäcktes under vandringen att vägskyltar saknades gällande enkelriktad trafik som tidigare har varit uppsatta. Skyltarnas syfte har varit att öka säkerheten då tung trafik använder vägen och nedtagningen av skyltarna har inte godkänts av kommunen.Vandringen gick längst Västergårdsvägen, där var det flera som ville lämna synpunkter om sträckan vid skolan och förskolan.

Bäckvägen och Hagtornsvägen

Vandringen fortsatte sen längst Bäckvägen. Boende upplever vägsträckan som trygg tack vare den breda vägbana och den separata upphöjda gång- och cykelbanan. Vidare gick vandringen in på Hagtornsvägen. Vägen har dålig sikt vid vissa sträckor och de boende beskriver att vägen trafikeras delvis av tung trafik från byggarbetsplatsen och att den upplevs som otrygg. Även vid denna sidan av korsningen till Kyrkvägen saknades vägskylt om enkelriktad trafik.


Viktigt med synpunkter från invånare

Både representanter från kommunen, Trafikverket och Polisen uppskattade deltagarnas engagemang i vandringen. Under 2023 planerar kommunen att åtgärda befintliga brister som exempelvis linjemålning och skyltning vid Kyrkvägen samt planering av GC-bana Skarviksvägen. Hållplatsen vid Equmenia kyrkan kommer tillgänglighets anpassas.

Vad gäller åtgärder längre fram under 2023-2024 kommer en utredning och medfinansieringsansöka om Västergårdsvägen genomföras.


En del av medborgarlöftet 2022

Att genomföra trafiksäkerhets- och trygghetsvandringar i kommunen är en del av Medborgarlöfte 2023 Länk till annan webbplats.. Efter utförd vandring undersöks vilka åtgärder som kan vidtas för att öka tryggheten och trafiksäkerheten. Vandringen utgör underlag för en större utredning av området som är planerad år 2023 med byggnation år 2024.

Senast uppdaterad:

Publicerad: