Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunens kvalitet i korthet

För att ge politiker, tjänstemän och invånare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i det nationella kvalitetsnätverket Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. Undersökningen görs årligen och visar kommunens utveckling i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra kommuner. Över 260 kommuner deltar i årets mätning som leds och sammanställs av Sveriges Kommuner och Landsting.

Undersökningen är uppdelad inom områdena: Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö.

Undersökningen visar bland annat att elevernas studieresultat är över genomsnittet i riket och andelen elever som har behörighet till gymnasieskolan är mycket hög i jämförelse med medelvärdet. Andelen elever i åk 9 som känner trygghet i skolan är enligt skolinspektionens skolenkät betydligt högre än medelvärdet. Kostnaden per inskrivet barn i förskolan och kostnaden per elev har ökat i allt snabbare takt de senaste åren vilket kan förklaras av ökade lokalkostnader i och med nybyggda lokaler.

Väntetiden på en plats till särskilt boende har ökat kraftigt under 2018 vilket beror på brist på äldreboendeplatser då vi under året fick evakuera boende på Bergmansmodulen till Solhöjden med färre boendeplatser totalt till följd.

Årligen mäts kommunens servicenivå via telefon och e-post och resultaten har förbättrats över tid. Under året har detta varit ett fokusområde för Kommunservice vilket även syns i undersökningen där resultaten är i nivå med de 25% bästa kommunerna.

Läs rapporten i sin helhet.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2019-06-19 09.15

Publicerad: 2019-03-11 15.12