Ekonomiskt läge i omvärlden och Öckerö kommun

Sverige är på väg in i en period där det demografiska trycket är högt och tillväxten är avtagande. Det påverkar Sveriges kommuner och regioner med stora krav på förändring och omställning. Även Öckerö kommun påverkas av omvärldens förändringar och behöver nu förändra och ställa om inför framtiden.

Idag överstiger Öckerö kommuns kostnader intäkterna. De senaste två åren har skatteunderlaget inte ökat i den takt som tidigare prognoser visat. Kommunen har även haft ökade kostnader för bland annat:

  • pensionsavsättningar till anställda och pensionsutbetalningar
  • hemtjänsten i väntan på öppnandet av nya Solhöjden
  • nyanlända i gymnasium, SFI och Komvux.

Under åren 2017-2021 görs även stora investeringar på nya verksamhetslokaler för äldreboende, skola och förskola.

Åtgärder inom verksamheter

För att klara de ekonomiska utmaningarna i framtiden så behöver kommunens kostnader anpassas till intäkterna.

Alla verksamheter ses nu över för att se var det går att hitta besparingar och kostnadseffektiviseringar för att Öckerö kommun ska få en ekonomi som är i balans. Under året har vi alla arbetat för att budgeten ska hålla. Det arbetet fortsätter under 2020, säger Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande.

I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige en budget där nämnderna tilldelades en uppräkning på en procent. Det betyder att åtgärder behöver göras för cirka två procent av nämndernas ramar. Nämnderna fattar under hösten 2019 beslut om åtgärder för att klara budgeten under 2020. Åtgärderna som genomförs är både politiska beslut och beslut som tas av förvaltningarna. De politiska besluten har tagits fram genom att ett antal föreslagna åtgärder prioriterats inom den styrande majoriteten.

Framtida utmaningar och investeringar

I Öckerö kommun är andelen äldre högre än snittet i Sverige. Samtidigt minskar andelen personer i arbetsför ålder i kommunen. Det gör att trycket på kommunala verksamheter som hemtjänst och äldreomsorg ökar, samtidigt som färre bidrar med skatteintäkter.

Det finns även investeringsbehov i framtiden. Bland annat en ny kretsloppspark och att utöka kapaciteten på Hönö Pinans avloppsreningsverk.

Riksdagen beslutade under hösten om nya beräkningsgrunder för det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Det beslutet drabbar kommunen negativt med cirka 16 miljoner kronor per år när det fått helt genomslag 2024. Fram till 2024 får kommunen ett införandebidrag varje år för att mildra effekten av förändringarna.

Mer information

På vår webbplats kan du följa de beslut som tas i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och i nämnder. Här finns kallelser och protokoll för respektive möte. Om du är intresserad så går det även att följa kommunfullmäktige live på Öckerö kommuns Youtube-kanal Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad:

Publicerad: