Workshop om Agenda 2030

Under förra veckan genomfördes en digital workshop kring Agenda 2030 i Öckerö kommun. Det var cirka 50 tjänstepersoner och politiker ”på plats” i det digitala mötesrummet. Workshopen genomfördes tillsammans med Kerstin Söderström från Svenska FN-förbundet som berättade mer om Agenda 2030 ur ett globalt och lokalt perspektiv. En givande eftermiddag på distans där deltagarna fick ökad kunskap och inspiration i vårt hållbarhetsarbete framöver.

Vi arbetar med Agenda 2030 för att skapa en bättre värld att lämna över till de som kommer efter oss. Redan nu har vi kommit långt men vi kan komma ännu längre genom att öka kunskapen och arbeta medvetet samt aktivt i målens riktning. Vi fick under workshopen värdefull kunskap och inspiration för att fortsätta arbetet. När alla hjälps åt så skapas resultaten!

Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande i Öckerö kommun

I januari 2020 beslutade kommunstyrelsen att Agenda 2030 ska integreras i kommunens ordinarie styrning via mål och styrdokument. Kortfattat innebär det att politiker och tjänstepersoner behöver ha kännedom om agendan och utifrån den styra och bedriva verksamhet i en riktning som bidrar till dess måluppfyllelse. Under 2020 har Öckerö kommun antagits till det nationella projektet Glokala Sverige. Genom det projektet fick vi möjlighet till workshopen med Kerstin Söderström från Svenska FN-förbundet.

I samband med workshopen presenterade representanter för kommunens nätverk för Agenda 2030, som arbetat med förstudien som låg till grund för kommunstyrelsens beslut, en nulägesbild av kommunens förutsättningar utifrån styrning och ledning. Nätverket som kommer arbeta framåt med frågan består av folkhälsoutvecklare, miljöstrateg/kommunekolog, controller samt verksamhetsutvecklare inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Under workshopen pratade vi även om det arbete som redan pågår i våra verksamheter. Det har gett ett uppdaterat nuläge ur ett helhetsperspektiv, vilket är viktigt för att kunna sätta en riktning på vårt gemensamma arbete för att nå önskad måluppfyllnad.

Mer information

Öckerö kommun arbetar för att bygga ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle utifrån Agenda 2030, FNs hållbarhetsmål. Information om Öckerö kommuns arbete med Agenda 2030

Senast uppdaterad:

Publicerad: