Beslut om detaljplan för Öckerö nya centrum, 22 juni

Kommunstyrelsen har idag, 22 juni, fattat beslut om att dela detaljplanen för Öckerö nya centrum i två delar, detaljplan 1 (DP 1) och detaljplan 2 (DP 2). Kommunstyrelsen har även fattat beslut om granskning av detaljplan för återstående del av planen, DP 1. Granskning av detaljplanen pågår 28 juni – 27 augusti 2021.

Granskning av detaljplan 1

Planområdet är beläget på sydöstra delen av Öckerö och omfattar det idag obebyggda bergpartiet Skärhamnsås väster om Hönövägen samt det bebyggda verksamhetsområdet i anslutning till korsningen mellan Hönö/Hälsövägen och Norgårdsvägen. Detaljplanen syftar till att utveckla och stärka befintligt centrum på Öckerö. Målet är att skapa ett kommuncentrum med servicefunktioner och bostäder för kommunens invånare. Planförslaget ger möjlighet att bygga bostäder, service, handel, kontor, samlingslokaler, hotell och andra verksamheter.

Granskning av detaljplanen pågår 28 juni – 27 augusti 2021. Granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn. Under granskningstiden har du även möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Under granskningstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på kommunens webbplats (www.ockero.se), på kommunhuset och på Öckerö bibliotek.

Observera att detaljplanen för Öckerö nya centrum har varit ute på granskning vid ett tidigare tillfälle under 2018. Efter det har beslut om en delning av detaljplanen fattats och planen behöver därför granskas på nytt. Aktuell granskning avser återstående del av planen benämnd DP 1.

Till mer information om detaljplan Öckerö nya centrum och granskningshandlingar

Tillbakablick Öckerö nya centrum

När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en särskild process med olika steg. Detaljplaneprocessen är en demokratisk process där våra folkvalda politiker har beslutanderätten. Detaljplanen för Öckerö nya centrum är ett arbete som pågått under en lång tid. Nedan kan du läsa om vad som har hänt hittills i processen kring detaljplan för Öckerö nya centrum och var vi är nu.

Planprogram

Ett planprogram har tagits fram för Öckerö nya centrum. Planprogrammet antogs av kommunfullmäktige under 2011 och intentionerna i programmet ligger till grund för vidare arbete.

Samverkansavtal

I slutet av 2014 tecknades ett samverkansavtal mellan Öckerö kommun, Öckerö Fastighets AB, Aston Harald AB och Tornstaden Projektutveckling AB.

Planbesked

Öckerös kommunfullmäktige gav positivt planbesked för att påbörja en detaljplan för Öckerö nya centrum den 11 juni 2015.

Tidig medborgardialog

Under hela processen har invånarnas synpunkter varit viktiga att ta med sig i arbetet. Därför genomfördes en tidig medborgardialog innan samrådet under 2016.

Samråd

Detaljplanen var ute på samråd under mars till april 2017. Samrådsmöte för sakägare och allmänhet genomfördes i april 2017 på Nimbus, Öckerö.

Granskning

Detaljplanen för Öckerö nya centrum har varit ute på granskning under tiden 28 september-19 oktober 2018.

Detaljplanen justerades under 2019 och våren 2020 bedömde samhällsbyggnadsverksamheten planen som färdigställd för ett antagande i kommunfullmäktige.

Omtag av detaljplan

Under hösten 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om att en beskrivning av konsekvenser ska göras vid ett eventuellt omtag av detaljplan för Öckerö nya centrum. Beslutet fattades under kommunstyrelsens sammanträde 10 november. Under våren 2021 genomfördes en fördjupad konsekvensbeskrivning gällande en delning av detaljplanen.

Idag

Kommunstyrelsen har nu fattat beslut om en delning av detaljplan Öckerö nya centrum till två delar, detaljplan 1 och detaljplan 2.

Detaljplan 1: Granskning av detaljplan pågår 28 juni – 27 augusti 2021.

Detaljplan 2: Nu påbörjas ett omtag i arbetet kring området runt hamnplan med omgivning.

Mer information

Till kommunstyrelsens kallelser och protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: