Resultat medborgarenkät inför 2022 års medborgarlöften

Öckerö kommun och lokalpolisområde Hisingen ger årligen kommunens invånare medborgarlöften. Medborgarlöften handlar om gemensamma åtgärder, vilka ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten inom ett område under ett verksamhetsår.

För att engagera och få invånaren delaktig i utformandet av medborgarlöften genom förs varje år en medborgarenkät för att få innevånarnas åsikt.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Den 8 november 2021 var representanter från Öckerö kommun, Trafikverket samt Polisen utanför Ica Supermarket Hönö samt Ica Nära Björkö för att träffa invånare och föra medborgardialog. Under november månad låg enkäten tillgänglig för digitalt deltagande.

Det kom in 624 medborgarenkätsvar i papper- eller i digitalform. Det innebär att ca 5% av alla 12 886 folkbokförda invånare i Öckerö kommun har svarat på kommunens medborgarenkät. I denna sammanställning avrundar vi till närmaste procenttal.

Medborgaren trygg i sitt närområde

Av andelen enkätsvar upplever 78% sig trygga i sitt närområde, medan 22% känner sig otrygga. Hälften av andelen svar anser att färja och båttrafik skapar trygghet. Många anser även att trygghet skapas genom trygg och säker trafiksituation (27%), bra gatubelysning (30%) och att det finns närvaro av räddningstjänst och ambulans (30%).

Orsakerna för upplevd otrygghet eget närområde

De främsta orsakerna som skapar otrygghet handlar mest om brist på polisiär närvaro (56%), medan 46% av andelen svar handlar om osäker trafiksituation. Många anser att trafikanter syns dåligt i trafiken (41%) och mer än hälften av andelen svar bekräftar även att tidpunkter som kväll (61%) eller natt (54%) skapar otrygghet.

Medborgares egna bidrag för trygghet i närområdet

Majoriteten av andel svaranden bidrar med trygghet genom att använda reflex (81%), gå eller cykla (38%) och att vara ute i god tid (62%) till t.ex. båt/färjetrafiken.

Polisåtgärder för att öka säkerhet, tillit och trygghet

Medborgare vill se mer engagemang från polisen genom att de utför tätare kontroller av trimmade eller olagliga mopeder och A-traktorer (74%) i trafiken. Även att fler hastighetskontroller (54%) och nykterhetskontroller (61%) genomförs. Vi ser även att medborgare vill se annan polisiär närvaro (51%) i Öckerö kommun som t.ex. kan vara skolbesök, patrullering och liknande.

Öckerö kommun, åtgärder för att öka säkerhet, tillit och trygghet.

Cirka hälften av de svarande vill att kommunen förbättrar belysning för att öka säkerhet och trygghet, samt vill 39% att kommun skapar fler trafikinsatser tillsammans med polis och NTF. 29% vill att kommunen skapa hastighetbegränsade åtgärden som t.ex. fartbulor, timglas eller liknande.

Öckerö Kommuns Påsktradition

Enkätsvaren visar att 47 % av svarandena tycker att påsktraditionen med påskfyrar är något positivt och vill bevara det, medan 38 % är negativt inställda och ca 15% vill inte ta ställning i frågan.Påsktraditionen

Antal svaranden på frågan i angiven hemvist (ö), antal och procenttal i angivna enkätsvar

Ö


Ja

%

vet ej

%

Nej

%

Björkö


45

7,2%

13

2,1%

11

1,8%

Fotö


13

2,1%

8

1,3%

15

2,4%

Grötö


1

0,2%

2

0,3%

5

0,8%

Hyppeln


11

1,8%

6

1,0%

13

2,1%

Hälsö


12

1,9%

6

1,0%

12

1,9%

Hönö


118

18,9%

38

6,1%

108

17,3%

Kalvsund


3

0,5%

4

0,6%

5

0,8%

Källö-Knippla


13

2,1%

4

0,6%

8

1,3%

Rörö


6

1,0%

1

0,2%

3

0,5%

Öckerö


72

11,5%

14

2,2%

54

8,7%

Ö


294

47,1%

96

15,4%

234

37,5%

Totalt antal deltaganden i enkäten från respektive ö i antal och procenttal.

Ö

Antal folkbokförda

Antal svar

Avtal Svar

Björkö

1519

69

4,5%

Fotö

625

36

5,8%

Grötö

76

8

10,5%

Hyppeln

163

30

18,4%

Hälsö

575

30

5,2%

Hönö

5556

264

4,8%

Kalvsund

247

12

4,9%

Källö-Knippla

311

25

8,0%

Rörö

247

10

4,0%

Öckerö

3567

140

3,9%

12 886

624


Senast uppdaterad:

Publicerad: