Medborgarlöfte 2022

Medborgarlöftet är ett gemensamt åtagande från Hisingspolisen, Trafikverket och Öckerö kommun till dig som bor eller vistas i kommunen. Medborgarlöftet 2022 har ett fortsatt fokus på trafiksäkerheten. Här kan du läsa mer om de aktiviteter som genomförs som en del av medborgarlöftet 2022.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Varje år genomförs en medborgarenkät där du som medborgare kan framföra dina åsikter och upplevelser om trygghet i kommunen. Hisingspolisen, Trafikverket och Öckerö kommun definierar därefter de åtgärder som behöver genomföras i kommunen.

Resultaten från medborgarenkäten 2022 visar likt tidigare års resultat att trafiken är det område som skapar otrygghet bland flest invånare. Därför är trafiksäkerhet det vi långsiktigt fortsätter att fokusera på. Otryggheten i trafiken handlar främst om fortkörning och vårdslöst trafikbeteende av både bilister och mopedister, men också önskan om bättre belysning. Eftersom antalet A-traktorer har ökat i kommunen görs en särskild kontroll av dessa under året.

Vårt löfte till dig

För att öka tryggheten genomför vi följande aktiviteter under 2022:

  • Minst 10 trafikinsatser med fokus på trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende. Utöver detta ska minst en trafikinsats inriktas på mopedkörning samt kontroll av A-traktorer. (Polis)
  • Polis medverkar vid Öckerö Pride och kulturfestival och Arena arbetsliv. (Polis)
  • Ökad samverkan mellan polis, Färjerederiet, kommunens båttrafik och andra aktörer.
  • Genomföra 12 informationsinsatser för att fortsätta främja en god trafikmiljö. (Öckerö kommun, Trafikverket och andra aktörer)
  • Genomföra en trafiksäkerhets-/ trygghetsvandring för att identifiera otrygga platser och undersöka vilka möjliga åtgärder som kan vidtas. (Öckerö kommun)
  • Skapa mer engagemang för trygghet i civilsamhället genom att öka och utveckla vuxennärvaron i utemiljö (förenings- och nattvandring), erbjuda utbildningar och informationskampanjer fortlöpande under året med minst en per kvartal. (Öckerö kommun)

Trygg i Öckerö kommun

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Öckerö kommun – en långsiktig samverkan mellan Hisingspolisen, Öckerö kommun och invånare. Utifrån en gemensam lägesbild arbetar vi tillsammans för ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och kommun.

Aktiviteter och insatser under 2022

Samarbete mellan aktörerna finns även under aktiviteter och insatser under året som inte är en del av medborgarlöftet. Till exempel så har polisen utökad polisiär närvaro och riktade insatser vid påsken som en del av polisens ordinarie verksamhet.

Uppföljning av medborgarlöfte 2021

Utifrån medborgarlöftet 2021 redogörs här en sammanfattning av hur detta uppfyllts under föregående år.

Polisen har genomfört 10 riktade trafikinsatser inom ramen för medborgarlöftet, dock inte den utlovade mopedinsatsen. Utöver det har ytterligare trafikkontroller genomförts.

Polisen har medverkat vid skärgården i advent (Öckerö Pride och kulturfestival blev inställt pga pågående pandemi). Polisen har även medverkat vid Arena arbetsliv på Brattebergsskolan.

Flertalet informationskampanjer har genomförts på Färjerederiets färjor samt på Öckerö kommuns färjor. Broschyrer har delats ut gällande trafiksäkerhet, brottsförebyggande, information om brottsofferstöd, båtsamverkan med mera.

Kommunikationsinsatser har även gjorts på hemsida och sociala medier gällande trafiksäkerhet, vikten av att anmäla brott, skyldigheten om att ansöka om tillstånd vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Reflexer och broddar har delats ut.

Involverade parter som samverkat under 2021: NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetsfrämjande), Trafikverket, Polisen, socialkontoret, Öckerö kommuns båttrafik, folkhälsoutvecklare och säkerhetschef.

En trafiksäkerhets- och trygghetsvandring har genomförts kring Bergagårdsskolan på Hönö.

Under vandringen framkom bland annat att elever upplever otrygghet längs Västra vägen, där det vid tillfället inte finns någon trottoar. Med utgångspunkt i de synpunkter som samlades in under vandringen kommer Västra vägen att byggas om på hela sträckan mellan Bergagårdsskolan och Klåva. Vägen förses med av separat gång- och cykelbana för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Ett antal farthinder kommer också att byggas längs vägen. Byggnationen kommer genomföras i tre etapper och startar under 2022.
Utöver det startades pilotprojektet "Vandrande skolbuss", en metod för att minska morgonstressen genom att vuxna delar på hämtning och lämning med andra familjer i ditt närområde.

Mer om tidigare års medborgarlöften 

Senast uppdaterad:

Publicerad: