Öckerö kommun fortsatt topp fem i arbetet med Agenda 2030!

Öckerö kommun behåller topplaceringen i Dagens Samhälles årliga Agenda 2030-ranking. 2022 placerar vi oss återigen på en femte plats av landets 290 kommuner och på en hedrande andra plats bland storstadskommunerna.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Vi är glada och stolta över att vi för andra året i rad når en topplacering i Agenda 2030-rankningen. Den höga placeringen är ett resultat av medarbetarnas långsiktiga och engagerade arbete i kommunens verksamheter med bland annat utbildning och social omsorg. Andra bidragande faktorer är närheten till en storstadsregion, kommunens trygga omgivningar, goda möjligheter till en aktiv fritid och inte minst hur kommunens invånare agerar, säger Cecilia Lindblom, kommuncontroller och processansvarig.

Långsiktighet och systematik

Öckerö kommun arbetar för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling utifrån Agenda 2030 och de globala målen. Kommunens lokala arbete är en viktig förutsättning för genomförandet av agendan på nationell nivå. Öckerö kommun ingår i FN:s projekt Glokala Sverige som stöttar kommuner och regioner med att ställa om och växla upp arbetet med Agenda 2030. I projektet deltar kommunen i kunskapshöjande aktiviteter, nätverk och får ta del av ett utarbetat metodstöd för arbetet.

Öckerö kommun har beslutat att Agenda 2030 ska vara en förutsättning som genomsyrar kommunens verksamheter i det dagliga arbetet så väl som i formulering av mål och styrdokument. Detta skapar goda förutsättningar för långsiktighet och systematik i arbetet.

Verksamheternas dagliga arbete är det som främst bidrar till kommunens långsiktiga måluppfyllelse av agendan. Utöver det görs även enskilda satsningar som också bidrar. I kommunens årsredovisning för 2021 gjordes för första året en redovisning av ett axplock av dessa satsningar för att synliggöra goda idéer och det stora engagemang som finns bland kommunens medarbetare, säger Cecilia.

Öckerö kommun har ambitionen att vara en kommun i framkant med Agenda 2030. Rankningen inspirerar oss inför det fortsatta arbetet med att ta oss an, utveckla och förbättra våra hållbarhetsmål, avslutar Cecilia Lindblom.

Läs mer

Här kan du läsa mer om Öckerö kommuns arbete med Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

 

Om Agenda 2030

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

 

Så genomförs rankningen

Dagens Samhälle använder sig av de nyckeltal som Rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA) tagit fram. Nyckeltalen är indelade efter 15 av de 17 globala mål som fastslogs av FN:s medlemsländer 2015.

 

Enbart mått på kommunnivå har inkluderats. De har räknats om för att bli mer jämförbara och grupperats i sju kategorier: God samhällsutveckling, hälsa och välbefinnande, inkluderande samhällen, hållbar konsumtion, hållbara samhällen, klimat och miljö samt jämställdhet.

 

I stället för senaste årsvärde har man använt flerårsgenomsnitt samt utveckling, för att premiera kommuner som förbättrat sig. Totalt har 64 olika mått använts.


Dagens Samhälle har jämfört kommunerna enligt SKR:s kommungruppsindelning.

Senast uppdaterad:

Publicerad: