Utvecklingen på Hönö Pinan industriområde

Öckerö kommun har fått frågor gällande utvecklingen av industriområdet Hönö Pinan. Här finns information att ta del av.

Bakgrunden till den pågående byggnationen på industriområdet Pinan, Tärnvägen, går tillbaka till 2019. Då antog kommunfullmäktige en detaljplan som medger handel på området. Med handel avsågs handel med skrymmande varor. Dock reglerades inte det i detaljplanen. Skrymmande varor är sällanköpsvaror, i det här fallet bland annat en bilhandel med tillhörande bilvårdsanläggning och bilbesiktning.

År 2020 förvärvade ett fastighetsbolag den aktuella tomten av kommunen och 2022 beviljade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bygglov.

Centrumutveckling Öckerö kommun

Öckerö kommun består av tio levande öar där hamnen på varje enskild ö under decennier har utvecklats till lokala centrum. Ur ett långsiktigt perspektiv betraktar Öckerö kommun Hönö Klåva, som det område som utgör kommunens centrum för detaljhandel, småbutiker och stor del restaurangverksamhet. Medan Öckerö centrum har ett fokus på allmänna servicefunktioner med utvidgat användningsområde så som bostäder och naturliga mötesplatser.

I de övergripande planerna för kommunen finns däremot ingen planering för affärscentrum på Pinans industriområde.

Frågor och svar

Här kan du ta del av kommunens svar på inkomna frågor som rör utvecklingen på Hönö Pinan industriområde.

 

- 2019 antog kommunfullmäktige en detaljplan som medger handel på området. Med handel avsågs handel med skrymmande varor. Dock reglerades inte det i detaljplanen. Skrymmande varor är sällanköpsvaror, i det här fallet bland annat en bilhandel med tillhörande bilvårdsanläggning och bilbesiktning. 2022 fattade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om bygglov.

- Svedholm Fastighets AB förvärvade tomten av kommunen 2020.

- Var verksamheter väljer att flytta eller etablera sig, har kommunen ingen möjlighet att styra över. Det sker i dialog mellan fastighetsägare och hyresgäst.

- Kommunen har inte haft för avsikt att detaljplanera för ett affärscentrum med tillhörande trafikströmmar på industriområdet Pinan. Området har aldrig varit menat som ett butiks- och serviceområde för detaljhandel. Däremot för handel med skrymmande varor. Därav har en sådan bedömning eller utredning inte varit aktuell.

- Då kommunen inte har planerat för etablering av detaljhandelsverksamhet på området, finns det i dagsläget inga planer på förändrade eller utökade trafikfunktioner eller väganslutningar.

- Klåva är ur ett långsiktigt perspektiv det område kommunen ser som centrum för detaljhandel, småbutiker och stor del restaurangverksamhet medan Öckerö centrum har ett fokus på allmänna servicefunktioner.

- Detaljplan för Öckerö nya centrum detaljplan 1, antogs av kommunfullmäktige i juni 2022. Detaljplan 1 rymmer cirka 300 nya bostäder och drygt 10 000 kvadratmeter verksamhetslokaler. Öckerö hamnplan som kallas Öckerö nya centrum detaljplan 2, är en senare etapp i utvecklingen av Öckerös centrala delar. Tidpunkt för färdigställandet är ännu inte fastslaget.

Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice

Telefon: 031-97 62 00

E-post: kommun@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: