Övergripande mål för mandatperioden 2023–2026

I början av varje mandatperiod definierar den styrande majoriteten ett antal övergripande mål. Dessa mål har beslutats av kommunfullmäktige och anger en stor del av riktningen för kommunen under de kommande fyra åren.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult, (KD).


Vad är den politiska ambitionen med de övergripande målen för mandatperioden 2023-2026?

– Ytterst ska mandatmålen bidra till nämndernas och bolagens arbete mot visionen – En levande skärgårdskommun med människan i centrum, förklarar Jan Utbult (KD), kommunstyrelsens ordförande.

De övergripande målen utgår från visionens fem områden: den trygga kommunen, den lärande kommunen, den nära kommunen, den hållbart växande kommunen och den engagerade kommunen.

Samarbete för måluppfyllelse

Målområdena omfattar Befolkningsutveckling och infrastruktur, Barn och unga, Trygghet och god beredskap, Kultur och fritid, Vård och omsorg, Hållbarhet och miljö, Näringsliv och företagsamhet samt Kompetensförsörjning och organisation.

Varje målområde innehåller en formulerad målinriktning och ett antal mål. Målen bryts ner i konkreta satsningar som nämnder, förvaltningar och bolag arbetar med. Till varje målområde finns ett antal indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse.

– Hela organisationen arbetar för måluppfyllelse både på lokal förvaltnings- och bolagsnivå och på övergripande kommunnivå, säger Jan Utbult.

– Ett gott samarbete mellan våra nämnder och bolag är en framgångsfaktor samtidigt som varje enskild verksamhet gör målen till sina egna, poängterar han.

Agenda 2030 i ordinarie styrning

Öckerö kommun arbetar långsiktigt och systematiskt för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling utifrån Agenda 2030 och de globala målen. Kommunens lokala arbete är en viktig förutsättning för genomförandet av agendan på nationell nivå.

– Den uttalade inriktningen är att integrera Agenda 2030 i ordinarie styrning, för en hållbar verksamhet över tid, menar Jan Utbult.

Dokument mål för mandatperioden

Senast uppdaterad:

Publicerad: