Medborgarlöfte 2023

Medborgarlöftet, är ett gemensamt åtagande från Hisingspolisen, Trafikverket och Öckerö kommun till dig som bor eller vistas i kommunen. Årets löfte handlar om att forsätta främja trafiksäkerheten för att öka den upplevda tryggheten.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Andréas Alderblad, säkerhetschef Öckerö kommun, Martin Kallas, kommunpolis.

Trafiken skapar otrygghet

I höstas hade du som medborgare möjlighet att via medborgardialog eller medborgarenkät, framföra dina åsikter och upplevelser om trygghet i kommunen. 645 personer deltog (varav 423 kvinnor och 220 män, 2 annat). Här är resultaten i korthet:

75% av kvinnorna och 80% av männen svarar att de upplever sig trygga i sitt närområde.
Att känna många i närområdet, god grannsamverkan och god lokalkännedom hör till de faktorer som är viktigast för att känna sig trygg.
Fortkörning, buskörning, trafikfarliga platser/sträckor samt trafikanter som syns dåligt samt brist på polisiär närvaro är de mest förekommande faktorerna som skapar otrygghet. Därfter anges narkotikaförsäljning, skadegörelse och mörka och ensliga områden.

När det kommer till önskemål om insatser från polisen och kommunen så handlar det främst om trafikkontroller (gällande bland annat nykterhet, fortkörning, trimmade moper, a-traktorer), förbättrad belysning, ökad vuxennärvaro ute och förebyggande insatser i skolan.

På frågan: "Är Öckerö kommuns påsktradition med påskfyrar/brasor något positivt och värt att bevara?" svarar 48% ja, 37% nej och 16% vet ej.

Vårt löfte till dig

För att öka tryggheten genomför vi, likt 2022, följande aktiviteter även under 2023:

 • Minst 10 trafikinsatser med fokus på trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende. Utöver detta ska minst en trafikinsats inriktas på mopedkörning samt kontroll av A-traktorer. (Polis)
 • Polis medverkar vid Öckerö Pride och kulturfestival och Arena arbetsliv. (Polis)
 • Ökad samverkan mellan polis, Färjerederiet, kommunens båttrafik och andra aktörer.
 • Genomföra 12 informationsinsatser för att fortsätta främja en god trafikmiljö. (Öckerö kommun, Trafikverket och andra aktörer)
 • Genomföra en trafiksäkerhets-/ trygghetsvandring för att identifiera otrygga platser och undersöka vilka möjliga åtgärder som kan vidtas. (Öckerö kommun)
 • Skapa mer engagemang för trygghet i civilsamhället genom att öka och utveckla vuxennärvaron i utemiljö (förenings- och nattvandring), erbjuda utbildningar och informationskampanjer fortlöpande under året med minst en per kvartal. (Öckerö kommun)

Trygg i Öckerö kommun

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Öckerö kommun – en långsiktig samverkan mellan Hisingspolisen, Öckerö kommun och invånare. Utifrån en gemensam lägesbild arbetar vi tillsammans för ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och kommun.

Uppföljning av medborgarlöfte 2022

Nedan följer en sammanfattning av 2022 års medborgarlöfte:

 • Polisen har genomfört tio riktade trafikinsatser inom ramen för medborgarlöftet, samt ett antal riktade insatser mot mopeder och a-traktorer. Utöver det har ytterligare trafikkontroller genomförts.
  Trafikkontrollerna har genomförts på flera olika platser i kommunen och vid flera tillfällen har Polisen uppmärksammat förare som är påverkade av alkohol. Detta har resulterat i anmälningar gällande rattfylleri. Vid de riktade insatserna mot a-traktorer var de flesta fordon som kontrollerades bristfälliga i någon mån. Detta resulterade bland annat i beslagtagna fordon, trafikböter samt kontakt med ungdomarnas föräldrar. Polisen har även medverkat vid Öckerö Pride och Arena arbetsliv.
 • Genom olika informations- och kommunikationsinsatser har trafiksäkerheten uppmärksammats:
  - Inköp och utdelning av reflexer till kommunens skolor samt tillgång till reflexer på bland annat bibliotek och kommunhus.
  - NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetsfrämjande) har informerat om trafiksäkerhet för småbarnsföräldrar på familjecentralen.
  - Vårdnadshavare och ungdomar i åk 8 har fått särskilt utskick om vilka regler som gäller för moped och a-traktorer genom skoldatabasen Unikum.
  - 20 personer har fått möjlighet att delta i projektet Vintercyklist som syftar till att få fler att cykla även vintertid. Deltagarna har fått gratis dubbdäck monterade i utbyte mot att de åtar sig att cykla minst tre dagar i veckan och rapportera hur de upplever att cykla vintertid i kommunen.
  - Ytterligare inlägg om trafiksäkerhet har publicerats på kommunens hemsida och på sociala medier under året.
  - Personal från enheten Trafik och anläggningar har under året varit med och stått på olika platser för att inhämta vad invånarna tycker om trafiken.
 • Involverade parter som samverkat under 2022: NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetsfrämjande), Connect Bus, Färjerederiet, Polisen, trafikingenjörer, anläggningsarbetare, folkhälsoutvecklare och säkerhetschef.
 • I augusti arrangerades en trafiksäkerhets- och trygghet vandring på Bustadvägen. Ett trettiotal personer deltog under vandringen. Bland de föreslagna åtgärderna som nu kostnadsberäknas och planeras inför, är bland annat: upphöjd, säkrare och bredare gång- och cykelbana, fysiska åtgärder för att sänka hastigheten i form av fartgupp och upphöjningar och bulleråtgärder.
 • Ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) har tecknats mellan Öckerö kommun, Nattvandring.nu och Nattvandring Öckerö. Målet med partnerskapet är att bidra till att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela kommunen. Det innebär bland annat förbättrade möjligheter för föreningar och andra privatpersoner att engagera sig. Kommunen har uppmärksammat den nationella Krisberedskapsveckan i september och delat ut krislådor till vinnarna av tipspromenaden på temat krisberedskap. Kommunen har även erbjudit digitala utbildningstillfällen i Psykisk livräddning.

Läs mer

Mer om tidigare års medborgarlöften 

Senast uppdaterad:

Publicerad: