Detaljplanen för Öckerö nya centrum har vunnit laga kraft

I veckan kom beskedet från Vänersborgs tingsrätt, efter överklagande till Mark- och miljödomstolen, att Detaljplan Öckerö Nya Centrum (DP 1) har vunnit laga kraft.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

– Det är ett mycket glädjande besked som innebär ett stort steg i Öckerö centrums och hela kommunens fortsatta utveckling, säger Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande.

Den 30 juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att anta Detaljplan Öckerö Nya Centrum (DP1) och exploateringsavtal för området som detaljplanen innefattar.

Efter ett överklagande till Mark- och miljödomstolen kom ett domstolsavgörande i veckan som innebär att detaljplanen nu har vunnit laga kraft.

Ett levande centrum i en levande kommun

Detaljplanen syftar till att utveckla och stärka befintligt centrum på Öckerö. Målet är att skapa ett kommuncentrum med servicefunktioner och bostäder för kommunens invånare.

Planförslaget ger möjlighet att bygga bostäder, service, handel, kontor, samlingslokaler, hotell och andra verksamheter.

I likhet med andra kommuner står Öckerö kommun inför demografiska utmaningar med en negativ befolkningsutveckling och brist på arbetskraft. Det påverkar skatteunderlaget som på sikt innebär nedskärningar i kommunal verksamhet såsom skola, barnomsorg och äldrevård.

– Ett av kommunens viktigaste fokus och mål är en positiv befolkningsutveckling med fler invånare i arbetsför ålder. Genomförandet av Detaljplan Öckerö Nya Centrum är ett avgörande steg på vägen mot detta mål, menar Jan Utbult.

300 bostäder för olika behov av boende

Satsningen möjliggör ett tillfälle att kunna erbjuda både hyresrätter och bostadsrätter i olika storlekar vilket öppnar upp helt nya möjligheter för unga och barnfamiljer att bosätta sig eller bo kvar i kommunen.

Behov av bostäder finns även hos kommunens äldre generation invånare. Många äldre vill ha möjlighet att flytta till något mindre, vilket i sin tur öppnar upp fler boendemöjligheter för barnfamiljer som ofta söker ett större boende.

– Detaljplanen för Öckerö nya centrum möjliggör satsningar på olika bostadsalternativ som ska möta bostadsbehoven hos både barnfamiljer, unga vuxna och äldre. Detaljplanen beräknas ge ett tillskott på 300 bostäder, varav minst 30 procent är hyresrätter. Vi är mycket glada över att kunna möta den stora efterfrågan på hyresrätter, förklarar Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande.

 

Detaljplan Öckerö Nya Centrum
– Nu påbörjas planeringsarbetet inför kommande byggnationer

Att detaljplanen vunnit laga kraft innebär att kommunen och exploatörerna som ska bygga, verkställer och genomför den planering och de avtal som upprättats under planprocessen.

Avtalen överlämnas till Lantmäterimyndigheten som genomför fastighetsbildning. Exploatörerna kan nu söka bygglov och förbereda för kommande byggarbeten.

En detaljprojektering påbörjas som ska visa hur infrastrukturen, gator, torg, vatten- och avloppsanläggningar i området ska byggas ut.


Senast uppdaterad:

Publicerad: