Samråd: Detaljplan för Södra Långesands industriområde, DP vatten, del av Öckerö 1:804

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för en utökning och komplettering av angränsande industri- och varvsverksamhet med en hamnanläggning med tillhörande bryggor, pir, flytpontoner och ramp för torr- och sjösättning av båtar. Angränsande verksamhet saknar idag möjligheten att bygga ut en hamnanläggning vilket begränsar verksamhetens funktion långsiktigt. Samråd sker under tiden 6 – 28 maj. Under samrådstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för en utökning och komplettering av angränsande industri- och varvsverksamhet med en hamnanläggning med tillhörande bryggor, pir, flytpontoner och ramp för torr- och sjösättning av båtar. Angränsande verk-samhet saknar idag möjligheten att bygga ut en hamnanläggning vilket begränsar verk-samhetens funktion långsiktigt.

Inom vattenområdet har ålgräs tidigare noterats. Ålgräset ska flyttas, nyplanteras och/eller återskapas på en annan lämplig plats. Inom ramen för planarbetet ska fråga utredas och lämpliga åtgärder redovisas. Det ska även undersökas om det är möjligt för återväxt av ålgräs inom planområdet.

Planförslaget är huvudsakligen förenlig med kommunens gällande översiktsplan, Utblick Öckerö, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2018.

Planförslaget riskerar att medföra betydande miljöpåverkan, varför en strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning upprättas i planarbetet.

Samråd

Samråd sker under tiden 6 – 28 maj. Under samrådstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på kommunens hemsida (www.ockero.se), på kommunhuset (anslagstavlan, entréplan) och på Öckerö Bibliotek.

Under samrådstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga för att kunna registreras på bästa sätt.

Skriv ”Södra Långesands Industriområde” och diarienummer ”KS 2024/4” i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till: kommun@ockero.se, eller via vanlig post till: Öckerö kommun, Kommunstyrelsen/Avdelningen för strategisk samhällsutveckling, 475 80 Öckerö. Synpunkter ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den xx maj 2024. Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Mer information

Detaljplan för Södra Långesands industriområde, DP vatten, del av Öckerö 1:804

Senast uppdaterad:

Publicerad: