Granskning - Detaljplan för Gamla Ankaret, Öckerö 2:800 och del av 2:802

Kommunstyrelsen beslutade 2024-05-29 att detaljplanen för Gamla Ankaret, Öckerö 2:800 och del av 2:802 ska skickas ut på granskning. Granskning sker under tiden 5 juni – 30 juni 2024. Granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan. Under granskningstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Översikt över detaljplan för Gamla Ankaret, Öckerö 2:800 och del av 2:802.

Planförslag

Detaljplanens övergripande syfte är att pröva tomtens och markens lämplighet för nya bostäder med inslag av lokaler för centrumverksamhet. Själva planförslaget syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus med cirka 80-100 lägenheter inom fastigheterna Öckerö 2:802 och Öckerö 2:620. Flerbostadshuset i den sydöstra delen av planområdet föreslås få utrymme för centrumändamål i bottenvåning. Avsikten är dels att öka utbudet och variationen av bostäder inom kommunen och dels att skapa förutsättningar för bostadsutveckling med centruminslag i ett kollektivnära läge.

I detaljplanens syfte ingår det vidare att förse planområdet med en ny trafikstruktur som är lämplig utifrån närheten till Brattebergsskolan och andra omgivande målpunkter. Planen syftar också till att skapa nya gröna parkvärden till gagn för dels barn och elever på den närliggande skolan Brattebergsskolan och dels för boende i området. Det ingår också i planförslaget att värna om viss befintlig topografi och utveckla befintliga gröna värden.

För att säkerställa goda boendemiljöer och skapa ramar för att bebyggelsen såväl som anslutande markområden anges det i planförslaget inriktning för arkitekturen.

Detta sker genom så kallade gestaltningsprinciper. Principerna ska medverka till att planområdet får en god gestaltning av hög kvalitet.

Planområdet omfattar cirka 14 000 m² och är beläget på den sydöstra delen av Öckerö, cirka 100 m nordväst om Öckerö kommunhus. Detaljplanen bedrivs enligt ett utökat förfarande.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen för Öckerö kommun, Utblick Öckerö, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Genomförandet av planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Planskede – Granskning

Kommunstyrelsen beslutade 2024-05-29 § 170 om att detaljplanen ska skickas ut på granskning. Granskning sker 5 juni – 30 juni 2024. Granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under granskningstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Läs mer

Detaljplan för Gamla Ankaret, Öckerö 2:800 och del av Öckerö 802 | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Detaljplan Ankaret - Öckerö Fastigheter AB (ockerofast.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: