Bergagårdsskolan, renovering, om- och tillbyggnad

Kommunstyrelsen har beslutat att renovera, bygga om och bygga till Bergagårdsskolan för att anpassa den till dagens behov och modern pedagogik. Arbetet startade i september 2022 och kommer att pågå under 2023 och 2024. Insatsen är ett led i den stora satsning på utveckling av skolor och förskolor i kommunen under de senaste 10 åren.

Vad händer nu?

  • Planritningar för inomhusmiljön i stenhuset och lokalerna bibliotek/matsal tas fram under slutet av 2023.
  • Miljöinventering, utredning av akustik samt värme, ventilation, belysning, el och nätverksuttag pågår under slutet av 2023.
  • I slutet av 2023 tar arkitekt fram utformning av solskydd till trähusets södra fasad.
  • Under januari 2024 påbörjas fönsterbyten på stenbyggnaden. I januari påbörjas även renoveringsarbetet invändigt i stenhuset.

Politiska beslut

Kommunstyrelsen har beslutat om att genomföra om- och tillbyggnad av skolan för att anpassa den till dagens behov och modern pedagogik.

Vad har hänt i projektet?

  • 2015 utarbetade elever, lärare, föräldrar och skolledning på Bergagårdsskolan en behovsbeskrivning som beskriver vilka lokaler man önskar för att kunna ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för lärande.
  • Fastighetsägaren Öckerö Fastigheter AB tog initiativ till en förstudie där man tillsammans med representanter från skolan och arkitekter från Sweco utarbetade ritningar och kalkyler.
  • Arbetet med renoveringen avstannade och ett omtag gjordes med ett nytt politiskt beslut. En ny projektgrupp tillsattes för att anpassa planen till de nya förutsättningarna med ökade kostnader och minskat elevantal.
  • Byggföretaget Brixly har fick uppdraget att genomföra byggnationsarbetena. Under hösten 2022 renoverades idrottshallen.
  • Fram till och med sommaren 2023 har verksamheten kunnat pågå som vanligt i lokalerna men från och med höstterminen 2023 kommer ersättningslokaler att användas under renoveringstiden.
  • Höstterminen 2023 påbörjades utvändig renovering av stenhuset på Bergagårdsskolan. Byte av tak och renovering av fasad på stenbyggnaden färdigställdes under oktober. Inventering av ventilation, avlopp och vatten har genomförts.

Ersättningslokal Kaprifolen

Under tiden för renovering kommer den tidigare förskolan Kaprifolen användas som ersättningslokal. Under det läsåret 2022-2023 har Betels förskola nyttjat Kaprifolens lokal. Enligt Öckerö fastigheter har lokalen under denna period varit anmärkningsfri.

Om Kaprifolen

Öckerö fastigheter kontrollerar sina lokaler/fastigheter kontinuerligt. 2016 gjorde Öckerö fastigheter en utredning av skicket på Kaprifolens lokal. Under 2016 och 2017 byttes ytterväggssyllar, vissa fönster byttes, dagvattensystem inspekterades samt golvmattor byttes. Efter denna renovering har inga undersökningar påvisat att lokalen är ohälsosam för varken barn eller vuxna.

2019-10-30 gjordes en större undersökning av Kaprifolens lokal, främst södra avdelningen, efter önskemål från verksamheten. Vid besiktning av lokalen påträffades ingen avvikande lukt vilket hade kunnat indikera förekomst av fuktskada etc likt 2016. Vidare utfördes fuktmätning mot mattor i hela den södra avdelningen, varvid inga förhöjda fuktnivåer erhölls. Slutligen utfördes också stickprovskontroll under matta längs kantbalk i personalrum där provresultatet påvisade normal låg fuktnivå i betong. Då inga indikationer på förekomst av fuktskador erhölls i lokalen bedömde Öckerö fastigheter ingen anledning till fortsatt utredning. 

Under 2023 har värmesystemet uppdaterats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: