1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för Björkö 1:305 och 1:294

Detaljplan för Björkö 1:305 och 1:294

Planförslag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av upp till 40 nya bostäder på Björkö. Detaljplanen syftar även till att medge fler användningar av marken. I den norra delen av området tillåts utöver bostäder även skola och centrumändamål. För den södra delen av planområdet medges utöver bostäder även centrumändamål.

Detaljplanen leder till en förtätning av Björkös samhälle i ett centrumnära och kollektivtrafikförsett område. Flexibiliteten i detaljplanen med de olika användningarna gör att området går att använda utefter de behov som finns både idag och i framtiden.

Planskede - antagande

  • Öckerö kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 (KF § 47) att anta detaljplan för bostäder norr om Skarviksvägen, Björkö 1:305 och 1:294. Antagandehandlingar och bilagor finns tillgängliga på följande platser:

    Kommunhuset ( anslagstavlan, plan 2 )
    För öppettider se kommunens hemsida eller kontakta kommunservice, 031-976200

Granskningshandlingar

Överklagan

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat det eller när Länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva planbeslutet enligt 11 kap. 10 § PBL om detta sker senare.

En detaljplan gäller först sedan antagandebeslutet har vunnit laga kraft och får inte genomföras innan dess (5 kap. 40 § PBL).

I överklagandet ska det anges vilket beslut det är som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress.
Överklagandet ska vara skriftligt och kan lämnas via vanlig post till:

Öckerö kommun
Kommunfullmäktige
475 80 Öckerö
Eller via e-post till:
kommun@ockero.se

Överklagandet ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast den 9 juli 2019.

Publicerad den: 2019-03-18 15.24
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö