Detaljplan för bostäder m.m. vid Knippla varv, del av Källö 1:168 & 1:98 m.fl

Planområdet är beläget inom det gamla varvsområdet på Källö-Knippla cirka 450 meter norr om färjeläget på Källö-Knippla. Planområdet omfattar cirka 15 000 m2.

Planområde för Knippla varv

Planförslag

Planområdet är beläget inom det gamla varvsområdet på Källö-Knippla ca 450 meter norr om färjeläget på Källö-Knippla. Planområdet omfattar cirka 15 000 m2.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för en utbyggnad av bostäder, men även att visa på möjligheter för en mer flexibel användning med till exempel kommunal och kommersiell service i bottenplan. Planen syftar till att skapa en varierad bebyggelse uppdelad på flera byggnadskroppar som byggs tätt, oregelbundet och med gavlar riktade mot havet. Byggnadskroppar ska uppföras så ett de visuellt tar stöd i höjder på omgivande bebyggelse och landskap och därigenom visar hänsyn till Källö-Knipplas skala och volym. Byggnationen föreslås efterlikna friliggande villor och magasinsbyggnader för att värna om miljön de placeras i, men även för att knyta an till den gamla varvsverksamheten.

Planens syfte är också att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till vattnet och att skapa en koppling mellan havet och befintlig park norr om planområdet. Längs med strandkanten möjliggörs för ett torg och ett promenadstråk. Inom delar av vattenområdet möjliggörs det för en utbyggnad av en småbåtshamn. Stora delar av planområdet nyttjas i dagsläget som en återvinningscentral. Återvinningscentralen omlokaliseras inom plan-området till en mer effektiv yta. Föreslagen yta motsvarar i storleken de återvinningscentraler som finns på Hyppeln och Rörö.

Planförslaget bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning har genomförts. Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan Utblick Öckerö.

Se visionen i 3D

Scanna QR-koden med kameran på din smartphone för att ställa dig i 3D-modellen. Det finns tre olika QR-koder med vy från kaj, park och torg. Du kan även klicka på bilderna för att ställa dig i 3D-modellen.

Befintliga hus är schematiskt inlagda och är presenterade som en exempelvolym. De hus som i modellan är något mörkare har rätt nockhöjd inlagd, det vill säga den högsta delen på taket är samma höjd över vattenytan som i verkligheten. De ljusgula byggnaderna som ligger längre från området är inte inmätta och har därför enbart en uppskattad höjd.

Vy från kaj

Vy från kaj QR-kod kaj

Vy från park

Vy från park Vy från park

Vy från torg

Vy från torg Vy från torg

Planskede - samråd

Samråd sker under tiden 3-31 maj 2021. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Under samrådstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på följande platser:

Med anledning av pågående pandemi och covid-19 ser vi gärna att du så långt det är möjligt undviker att besöka kommunhuset och biblioteket, och istället tar del av handlingar på vår webbplats.

Samrådsmöte

Ofta hålls ett samrådsmöte i samband med samrådet. Syftet med samrådsmötet är att presentera förslaget för berörda och allmänhet och besvara eventuella frågor. På grund av rådande situation kring coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan samrådsmöte tyvärr inte hållas.

Till presentation av planförslaget Powerpoint, 44.7 MB.

Samrådshandlingar

Synpunkter

Synpunkterna kan lämnas via mejl eller vanlig post och ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 maj 2021. Skriv ”Detaljplan för bostäder m.m. vid Knippla varv” och diarienummer SB 0141/16 i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

Mejladress: diarium.sb@ockero.se

Vanlig post:
Öckerö kommun
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad
475 80 Öckerö

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där alla synpunkter som inkommit under samrådet sammanställs. Planhandlingarna revideras sedan eventuellt med utgångspunkt från inkomna yttranden, innan detaljplanen skickas ut på granskning.

Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller samrådet kan du kontakta:

Rikard Sporre
Planarkitekt
Telefon: 031–97 62 00 (växelnummer)
Mejladress: rikard.sporre@ockero.se

Andréas Beutler
Plan- och fastighetschef
Telefon: 031–97 62 00 (växelnummer)
Mejladress: andreas.beutler@ockero.se

.

Senast uppdaterad:

Publicerad: