Detaljplan för flerbostadshus Stora vägen Fotö 1:12

Planområdet omfattar cirka 2 300 m² och är beläget på den södra delen av Fotö, vid Stora vägen och strax norr om Prishamnen/Kilen.

Planförslag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett flerbostadshus med cirka 10 lägenheter inom fastigheten Fotö 1:12. Avsikten är att öka utbudet och variationen av bostäder inom kommunen. Stora delar av bostadsbeståndet inom kommunen utgörs idag av småhus och vissa öar saknar helt flerbostadshus. Byggandet av flerbostadshus med lägenheter i olika storlekar och prislägen ökar utbudet av olika typer av bostäder och är en viktig faktor för att uppnå kommunens tillväxt- och bostadsförsörjningsmål.

Planområdet omfattar cirka 2 300 m² och är beläget på den södra delen av Fotö, vid Stora vägen och strax norr om Prishamnen/Kilen.

Detaljplanen bedrivs med utökat förfarande. Laga kraftvunnen detaljplan ersätter byggnadsplan från 1958 inom föreslaget planområde. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen för Öckerö kommun, Utblick Öckerö, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Genomförandet av planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Planskede - Samråd

Samråd för detaljplanen pågår 25 april – 22 maj 2022. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på följande platser:

Kommunens hemsida: www.ockero.se Länk till annan webbplats.

Kommunhuset (anslagstavlan, entréplan). För öppettider se kommunens webbplats eller kontakta Kommunservice, 031-97 62 00.

Öckerö Bibliotek
För öppettider se kommunens webbplats eller kontakta biblioteket, 031-97 63 48.

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dnr 0157_19 - Plankarta_samråd.pdf Pdf, 437.9 kB. 437.9 kB 2022-04-22 09.03
Dnr 0157_19 - Planbeskrivning_samråd.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2022-04-22 09.03
Dnr 0157_19 - Utredningar_samråd.pdf Pdf, 6.5 MB. 6.5 MB 2022-04-22 09.04
DP Fotö 1_12 - Kungörelse samråd.pdf Pdf, 181.2 kB. 181.2 kB 2022-04-22 09.04

Synpunkter

Under samrådstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Synpunkterna kan lämnas via e-post eller vanlig post och ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 22 maj 2022. Skriv ”Flerbostadshus vid Stora vägen, Fotö 1:12” och diarienummer ”SB 0157/19” i rubriken till ditt yttrande för att underlätta hanteringen.

E-post

Vanlig post

Öckerö kommun

Kommunstyrelsen/Avd. för plan, fastighet och samhällsutveckling

475 80 Öckerö

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där alla synpunkter som inkommit under samrådstiden sammanställs. Planhandlingarna revideras sedan eventuellt med utgångspunkt från inkomna yttranden, innan detaljplanen tas upp för beslut om granskning i kommunstyrelsen. Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller samrådet kan du kontakta:

Petter Leyman

Planarkitekt

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: petter.leyman@ockero.se

 

Anna Dannjé Brocker

Tf Avd. chef för plan, fastighet och samhällsutveckling

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: anna.dannje.brocker@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: