Detaljplan för flerbostadshus Stora vägen Fotö 1:12

Planområdet omfattar cirka 2 300 m² och är beläget på den södra delen av Fotö, vid Stora vägen och strax norr om Prishamnen/Kilen.

Planförslaget

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett flerbostadshus med cirka 10 lägenheter inom fastigheten Fotö 1:12. Avsikten är att öka utbudet och variationen av bostäder inom kommunen. Stora delar av bostadsbeståndet inom kommunen utgörs idag av småhus och vissa öar saknar helt flerbostadshus. Byggandet av flerbostadshus med lägenheter i olika storlekar och prislägen ökar utbudet av olika typer av bostäder och är en viktig faktor för att uppnå kommunens tillväxt- och bostadsförsörjningsmål.

Planområdet omfattar cirka 2 300 m² och är beläget på den södra delen av Fotö, vid Stora vägen och strax norr om Prishamnen/Kilen.

Detaljplanen bedrivs med utökat förfarande. Laga kraftvunnen detaljplan ersätter byggnadsplan från 1958 inom föreslaget planområde. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen för Öckerö kommun, Utblick Öckerö, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Genomförandet av planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Planskede - Efter samråd

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 25 april – 22 maj 2022. Arbetet med att ta fram granskningshandlingar pågår och när de bedöms vara kompletta tas detaljplanen upp för beslut om granskning i kommunstyrelsen.

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dnr 0157_19 - Plankarta_samråd.pdf Pdf, 437.9 kB. 437.9 kB 2022-04-22 09.03
Dnr 0157_19 - Planbeskrivning_samråd.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2022-04-22 09.03
Dnr 0157_19 - Utredningar_samråd.pdf Pdf, 6.5 MB. 6.5 MB 2022-04-22 09.04
DP Fotö 1_12 - Kungörelse samråd.pdf Pdf, 181.2 kB. 181.2 kB 2022-04-22 09.04

Synpunkter

Det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget under samråd och granskning.
Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där alla synpunkter som inkommit under samrådstiden sammanställs. Samrådsredogörelsen redovisas i samband med granskning. Synpunkter som inkommer under granskningen redovisas i ett granskningsutlåtande. Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller samrådet kan du kontakta:

Therese Granberg

Planarkitekt

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: therese.granberg@ockero.se

Anders Ohlsson

Avdelningschef Strategisk samhällsutveckling

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: anders.ohlsson@ockero.se


Senast uppdaterad:

Publicerad: