Detaljplan för flerbostadshus vid Hemvärnsvägen, del av Hönö 2:80 och 1:105

Drönarbild över området hemvärnsvägen på Hönö.

Planförslag

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ändra användning från parkmark till bostad samt pröva möjligheten att uppföra ett flerbostadshus inom del av Hönö 2:80. Avsikten är att möjliggöra för ett antal mindre lägenheter som i första hand riktar sig till yngre personer.

Planområdet är beläget väster om Öckerövägen och öster om Hemvärnsvägen, ca 1 km sydväst om Hönö pinan.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen för Öckerö kommun, Utblick Öckerö, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Förslaget bedöms inte innebära en betydande påverkan på miljön och är inte av stort allmänt intresse. Planarbetet bedrivs därför med ett standardförfarande.

Planskede - Antagande

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2021-09-09 (KF § 77) att anta rubricerad detaljplan. Sammanträdesprotokollet har anslagits på kommunens anslagstavla 2021-09-21.

Antagandehandlingar

Överklagan

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda (13 kap. 11 § plan- och bygglagen SFS 2010:900).

I överklagandet ska det anges vilket beslut det är som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress. Överklagandet ska vara skriftligt och kan lämnas via vanlig post till:

Öckerö kommun

Kommunfullmäktige

475 80 Öckerö

Eller via e-post till:

kommun@ockero.se

Överklagandet ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast den 12 oktober 2021.

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat det eller när Länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva plan-beslutet enligt 11 kap. 10 § PBL om detta sker senare. En detaljplan gäller först sedan antagandebeslutet har vunnit laga kraft och får inte genomföras innan dess (5 kap. 40 § PBL).

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller samrådet kan du kontakta:

Rikard Sporre
Planarkitekt
Telefon: 031–97 62 00 (växelnummer)
Mejladress: rikard.sporre@ockero.se

Andreas Beutler

Plan- och fastighetschef

Telefon: 031–97 62 00 (växelnummer)
Mejladress: andreas.beutler@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö