Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för flerbostadshus vid Hemvärnsvägen, del av Hönö 2:80 och 1:105

Drönarbild över området hemvärnsvägen på Hönö.

Planförslag

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ändra användning från parkmark till bostad samt pröva möjligheten att uppföra ett flerbostadshus inom del av Hönö 2:80. Avsikten är att möjliggöra för ett antal mindre lägenheter som i första hand riktar sig till yngre personer.

Planområdet är beläget väster om Öckerövägen och öster om Hemvärnsvägen, ca 1 km sydväst om Hönö pinan.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen för Öckerö kommun, Utblick Öckerö, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Förslaget bedöms inte innebära en betydande påverkan på miljön och är inte av stort allmänt intresse. Planarbetet bedrivs därför med ett standardförfarande.

Planskede - granskning

Granskningen av detaljplanen sker under tiden 10 mars – 7 april 2021. Granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under granskningstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Under granskningstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på följande platser:

 • Kommunens webbplatslänk till annan webbplats.
 • Kommunhuset (anslagstavlan, plan 2). För öppettider se kommunens webbplatslänk till annan webbplats eller kontakta kommunservice på telefonnummer 031-97 62 00.
 • Öckerö bibliotek. För öppettider se kommunens webbplatslänk till annan webbplats eller kontakta biblioteket på telefonnummer 031-97 63 48.

Med anledning av pågående pandemi och covid-19 ser vi gärna att du så långt det är möjligt undviker att besöka kommunhuset och biblioteket, och istället tar del av handlingar på: www.ockero.se

Granskningshandlingar

Synpunkter

Synpunkterna kan lämnas via mejl eller vanlig post och ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 7 april 2021. Skriv ”Flerbostadshus vid Hemvärnsvägen” och diarienummer SB 0144/19 i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

 • Mejladress diarium.sb@ockero.se
 • Vanlig post
  Öckerö kommun
  Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad
  475 80 Öckerö

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller samrådet kan du kontakta:

Rikard Sporre
Planarkitekt
Telefon: 031–97 62 00 (växelnummer)
Mejladress: rikard.sporre@ockero.se

Andreas Beutler

Plan- och fastighetschef

Telefon: 031–97 62 00 (växelnummer)
Mejladress: andreas.beutler@ockero.se

Senast uppdaterad: 2021-06-22 14.10

Publicerad: 2020-09-09 14.03
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö