Detaljplan för Gamla Ankaret, Öckerö 2:800 och del av Öckerö 802

Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt bostadsområde på tomten med flerbostadshus som ska innehålla mellan 60-80 lägenheter.

Berört planområde vid Gamla Ankaret är inringat med en röd ring.

Gamla Ankaret är en tomt på sydöstra Öckerö. I närheten finns Brattebergsskolan, Öckerö bibliotek, Öckerö vårdcentral och kommunhuset. Namnet kommer av att det tidigare fanns en skola på området, Ankarets mellanstadieskola som revs år 2017, då den nya Brattebergsskolan invigdes. Sedan dess har tomten stått tom och används nu som parkeringsplats. Området är omgivet av blandad villabebyggelse och gränsar mot bergsmassivet Trängeberget som ligger mellan Norgårdsvägen och Brattebergsskolan.

Det lämnades in en ansökan om planbesked från Öckerö kommuns kommunala fastighetsbolag ÖFAB för Gamla Ankaret som fick positivt planbesked år 2015. Syftet med planbeskedet var att göra en ny detaljplan för tomten för att pröva möjligheten att bygga bostäder. Bostäderna i Gamla Ankaret är tänka att uppföras och förvaltas av ÖFAB.

Planskede - Återkoppling av medborgardialog

I maj i år 2021 genomförde Öckerö Kommun tillsammans med det kommunala bostadsbolaget ÖFAB en medborgardialog för Gamla Ankaret. Medborgardialogen pågick under perioden 3 maj till 31 maj 2021. Dialogen utgick från en digital medborgarundersökning som bestod av ett anonymt frågeformulär som gick att besvara på denna sida på Öckerö Kommuns hemsida. Det fanns även möjlighet att skicka in ytterligare synpunkter genom att maila till en särskild adress eller skicka brev till Öckerö Kommun gärna märkta med titeln ”Gamla Ankaret” eller ”Diarienr 0151/20”.

I anslutning till sidan med frågeformuläret fanns även bakgrundsinformation om området, den pågående detaljplanen, detaljplaneprocessen och om medborgardialogen som verktyg för att engagera medborgare att tycka till om sin närmiljö och utvecklingen av denna.

Totalt kom det in nitton svar och fem separata synpunkter. Nu har de inkomna svaren sammanställts i en rapport.

Rapport Medborgardialog Detaljplan för Gamla Ankaret Pdf, 4.5 MB.

Tack till alla som valde att delta i medborgardialogen och tack till alla som tog sig tid att skicka in individuella synpunkter. De synpunkter som kommit in genom svar på medborgarundersökningen och som individuellt inskickade synpunkter kommer att användas som underlag för det fortsatta arbetet med detaljplanen.

Genom att tidigt identifiera behov, önskemål och idéer för Gamla Ankaret blir det enklare att se om dessa går att tillgodose i detaljplanen. Under planarbetet kommer avvägningar göras mellan många olika intressen och även tidsaspekter och ekonomiska aspekter. Det innebär att synpunkterna kommer gås igenom ytterligare och idéerna som föreslås kommer att bedömas mot andra faktorer som har påverkan på planen. Det fortsatta och pågående planarbetet kommer utvisa vilka synpunkter som kommer få betydelse i det sammanhanget och vilka som fortsatt kommer utgöra ett värdefullt underlag.

Har du frågor?

Om du har frågor kring medborgardialogen eller Gamla Ankaret kan du kontakta:

Klara Kållberg

Planarkitekt

031–97 62 00 (växelnummer)

Medborgardialog@ockero.se

Andreas Beutler

Plan- och fastighetschef

031–97 62 00 (växelnummer)

kommun@ockero.se

Bildspel över Gamla Ankaret

Frågor och svar

När det kommer upp frågor som berör människor i rollen som medborgare eller invånare i kommunen kan en medborgardialog hållas för att ge medborgarna möjlighet att ge sin syn på frågan. Det kan till exempel handla om situationen i ett bostadsområde, samhälls- och trafikplanering eller byggfrågor. Medborgardialogen kan därför se ut och gå till på olika sätt beroende på vilka frågor som den kretsar kring. Det kan vara alltifrån torgmöten och öppet hus till informationsträffar på bibliotek eller medborgarundersökningar i form av enkäter. Syftet med medborgardialogen är alltid detsamma, att samla in åsikter, tankar och idéer och helt enkelt ge medborgare en möjlighet att tycka till i en fråga innan ett beslut fattas. Medborgarnas kunskap, erfarenheter och behov kan både ligga till grund för och väsentligt förbättra beslutsunderlaget i frågan. Man skulle kunna likna medborgarna vid konsulter som konsulterar sin kunskap och sina åsikter i en fråga där de anses vara berörda eller där man behöver bredda beslutsunderlaget.

Denna konsulterande medborgardialog för Gamla Ankaret präglas samma tanke, att genom att samla in åsikter, tankar, förslag och idéer från medborgare få information i ett tidigt skede i planprocessen som kan användas som ett brett underlag i arbetet med detaljplanen.

Till information om detaljplaneprocessen

En medborgardialog inom planprocessen är till skillnad från både ett samråd och en granskning ingenting som måste ske i planprocessen enligt den styrande lagstiftningen Plan- och bygglagen. För projekt med frågor som särskilt berör medborgarna är det rekommenderat av Boverket att hålla en medborgardialog men det är inget krav. För att en medborgardialog ska ge ett användbart underlag för vidare arbete krävs det både att frågan eller frågorna som den kretsar kring är påverkansbara och dels att medborgardialogen görs i ett tidigt skede innan beslut är taget för hur fortsatt arbete ska ske med frågan.

Efter en medborgardialog hållits arbetas det fram ett planförslag som ska undersökas vid två tillfällen under planprocessen av bland annat myndigheter, sakägare, organisationer och övriga som har ett väsentligt intresse av förslaget. Under dessa två tillfällen finns det alltså möjlighet att lämna in synpunkter och yttranden på planförslaget.

 

Det första tillfället heter samråd syftar som medborgardialogen till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och även ge möjlighet till insyn och påverkan. Ett samråd pågår vanligtvis under en månad och under denna tid ska kommunen hålla planförslaget och planeringsunderlaget tillgängligt för alla som vill ta del av det och lämna synpunkter. Vid planer som berör ett större antal personer anordnar vi samrådsmöten som är öppna för alla. Dessa möten brukar annonseras på offentliga platser, på hemsidan och i ortstidningar.

Alla skriftliga yttranden som lämnas under samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse som är en offentlig handling. Här svarar vi också på ditt yttrande och förklarar saker som kanske inte framgått tillräckligt tydligt i planhandlingarna. Om yttrandet leder till förändringar i planförslaget beskriver vi vad som har ändrats.

Efter ett samråd är gjort och samrådsredogörelsen är klar bearbetas planförslaget ytterligare fram till det andra tillfället som heter granskning. Vid granskning inför vi en kungörelse (informationsmeddelande) i dagstidningar, vanligtvis både GP och Torslanda-Öckerö tidningen. Kungörelsen beskriver var planhandlingarna finns utställda och hur man kan lämna synpunkter på förslaget. Under granskningen får alla berörda ta del av kommunens slutgiltiga planförslag. Vid granskningen redovisar kommunen i samrådsredogörelsen hur man har tagit ställning till de inkomna yttrandena. En granskning pågår vanligtvis under en månad. Efter granskningen sammanställs alla yttranden på liknande sätt som under samrådet i ett granskningsutlåtande.

Utöver detta har alla möjlighet att på egen begäran ta del av både samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet.

Medborgardialog: maj 2021

Samråd: Tidigast december 2021

Granskning: Tidigast mars 2022

Du kan få information om aktuella planer på flera sätt. Planer som är ute på samråd och granskning läggs alltid upp på hemsidan och de finns också tillgängliga i entrén i kommunhuset på Öckerö samt på Öckerö bibliotek.

Informationen skickas via post till berörda sakägare. Om du bor inom eller i direkt anslutning till planområdet eller om du äger fastigheter i området får du alltid hemskickat denna information.

Senast uppdaterad:

Publicerad: