Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för Gamla Ankaret, Öckerö 2:800 och del av Öckerö 802

Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt bostadsområde på tomten med flerbostadshus som ska innehålla mellan 60-80 lägenheter.

Berört planområde vid Gamla Ankaret är inringat med en röd ring.

Gamla Ankaret är en tomt på sydöstra Öckerö. I närheten finns Brattebergsskolan, Öckerö bibliotek, Öckerö vårdcentral och kommunhuset. Namnet kommer av att det tidigare fanns en skola på området, Ankarets mellanstadieskola som revs år 2017, då den nya Brattebergsskolan invigdes. Sedan dess har tomten stått tom och används nu som parkeringsplats. Området är omgivet av blandad villabebyggelse och gränsar mot bergsmassivet Trängeberget som ligger mellan Norgårdsvägen och Brattebergsskolan.

Det lämnades in en ansökan om planbesked från Öckerö kommuns kommunala fastighetsbolag ÖFAB för Gamla Ankaret som fick positivt planbesked år 2015. Syftet med planbeskedet var att göra en ny detaljplan för tomten för att pröva möjligheten att bygga bostäder. Bostäderna i Gamla Ankaret är tänka att uppföras och förvaltas av ÖFAB.

Planskede - Medborgardialog

Gamla Ankaret är utpekad i Öckerö kommuns gällande översiktsplan Utblick Öckerö antagen av kommunfullmäktige år 2018 som ett område som kan utvecklas till att bli bostäder, service eller verksamheter. Tomtens läge med nära till service, kollektivtrafik och handel har gjort att tomten pekats ut som ett lämpligt område för nya bostäder.

Därför har arbetet med en ny detaljplan för Gamla Ankaret nu påbörjats. Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt bostadsområde på tomten med flerbostadshus som ska innehålla mellan 60-80 lägenheter. Planarbetet är i ett tidigt skede och mycket återstår innan detaljplanen är klar.

För att få ett brett underlag att utgå ifrån i detaljplanearbetet behövs information om hur Gamla Ankaret används idag och hur Gamla Ankaret kan fungera som bostadsområde i framtiden. Vi vill därför få veta vad du tycker om ett framtida bostadsområde inom Gamla Ankaret i en medborgardialog.

Tyck till om utvecklingen av Gamla Ankaret

Öckerö kommun genomför tillsammans med ÖFAB en medborgardialog om en kommande detaljplan för Gamla Ankaret under perioden 3 maj till 31 maj. Du som bor eller verkar i Öckerö kommun har nu chansen att berätta vad du tycker.

Medborgardialogen består dels av information om detaljplanen och dels av en medborgarundersökning där du kan berätta om hur du upplever området idag och komma med idéer på hur Gamla Ankaret kan utformas i framtiden som bostadsområde. Under tiden för medborgardialog har du även möjlighet att framföra synpunkter utöver svaren i undersökningen. 

Via medborgardialogen för Gamla Ankaret vill vi genom att samla in åsikter, tankar, förslag och idéer från medborgare få information i ett tidigt skede i planprocessen som kan användas som ett brett underlag i arbetet med detaljplanen.

Ditt svar ska vara inlämnat senast 31 maj. På grund av covid-19 genomförs medborgardialogen digitalt.

Resultatet från medborgardialogen publiceras på vår webbplats under augusti.

Medborgarundersökning om Gamla Ankaret är nu stängd. Sista svarsdag var 31 maj 2021.

Synpunkter

Synpunkterna kan lämnas via mejl eller post och ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 maj 2021. Skriv ”Gamla Ankaret” och diarienummer SB 0151/20 i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

Mejladress: diarium.sb@ockero.se

Postadress:
Öckerö kommun
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad
475 80 Öckerö

Har du frågor?

Om du har frågor kring medborgardialogen eller Gamla Ankaret kan du kontakta:

Klara Kållberg

Planarkitekt

031–97 62 00 (växelnummer)

Medborgardialog@ockero.se

Andreas Beutler

Plan- och fastighetschef

031–97 62 00 (växelnummer)

kommun@ockero.se

Bildspel över Gamla Ankaret

Frågor och svar

När det kommer upp frågor som berör människor i rollen som medborgare eller invånare i kommunen kan en medborgardialog hållas för att ge medborgarna möjlighet att ge sin syn på frågan. Det kan till exempel handla om situationen i ett bostadsområde, samhälls- och trafikplanering eller byggfrågor. Medborgardialogen kan därför se ut och gå till på olika sätt beroende på vilka frågor som den kretsar kring. Det kan vara alltifrån torgmöten och öppet hus till informationsträffar på bibliotek eller medborgarundersökningar i form av enkäter. Syftet med medborgardialogen är alltid detsamma, att samla in åsikter, tankar och idéer och helt enkelt ge medborgare en möjlighet att tycka till i en fråga innan ett beslut fattas. Medborgarnas kunskap, erfarenheter och behov kan både ligga till grund för och väsentligt förbättra beslutsunderlaget i frågan. Man skulle kunna likna medborgarna vid konsulter som konsulterar sin kunskap och sina åsikter i en fråga där de anses vara berörda eller där man behöver bredda beslutsunderlaget.

Denna konsulterande medborgardialog för Gamla Ankaret präglas samma tanke, att genom att samla in åsikter, tankar, förslag och idéer från medborgare få information i ett tidigt skede i planprocessen som kan användas som ett brett underlag i arbetet med detaljplanen.

Till information om detaljplaneprocessen

En medborgardialog inom planprocessen är till skillnad från både ett samråd och en granskning ingenting som måste ske i planprocessen enligt den styrande lagstiftningen Plan- och bygglagen. För projekt med frågor som särskilt berör medborgarna är det rekommenderat av Boverket att hålla en medborgardialog men det är inget krav. För att en medborgardialog ska ge ett användbart underlag för vidare arbete krävs det både att frågan eller frågorna som den kretsar kring är påverkansbara och dels att medborgardialogen görs i ett tidigt skede innan beslut är taget för hur fortsatt arbete ska ske med frågan.

Efter en medborgardialog hållits arbetas det fram ett planförslag som ska undersökas vid två tillfällen under planprocessen av bland annat myndigheter, sakägare, organisationer och övriga som har ett väsentligt intresse av förslaget. Under dessa två tillfällen finns det alltså möjlighet att lämna in synpunkter och yttranden på planförslaget.

 

Det första tillfället heter samråd syftar som medborgardialogen till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och även ge möjlighet till insyn och påverkan. Ett samråd pågår vanligtvis under en månad och under denna tid ska kommunen hålla planförslaget och planeringsunderlaget tillgängligt för alla som vill ta del av det och lämna synpunkter. Vid planer som berör ett större antal personer anordnar vi samrådsmöten som är öppna för alla. Dessa möten brukar annonseras på offentliga platser, på hemsidan och i ortstidningar.

Alla skriftliga yttranden som lämnas under samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse som är en offentlig handling. Här svarar vi också på ditt yttrande och förklarar saker som kanske inte framgått tillräckligt tydligt i planhandlingarna. Om yttrandet leder till förändringar i planförslaget beskriver vi vad som har ändrats.

Efter ett samråd är gjort och samrådsredogörelsen är klar bearbetas planförslaget ytterligare fram till det andra tillfället som heter granskning. Vid granskning inför vi en kungörelse (informationsmeddelande) i dagstidningar, vanligtvis både GP och Torslanda-Öckerö tidningen. Kungörelsen beskriver var planhandlingarna finns utställda och hur man kan lämna synpunkter på förslaget. Under granskningen får alla berörda ta del av kommunens slutgiltiga planförslag. Vid granskningen redovisar kommunen i samrådsredogörelsen hur man har tagit ställning till de inkomna yttrandena. En granskning pågår vanligtvis under en månad. Efter granskningen sammanställs alla yttranden på liknande sätt som under samrådet i ett granskningsutlåtande.

Utöver detta har alla möjlighet att på egen begäran ta del av både samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet.

Medborgardialog: maj 2021

Samråd: oktober 2021

Granskning: januari 2022

Du kan få information om aktuella planer på flera sätt. Planer som är ute på samråd och granskning läggs alltid upp på hemsidan och de finns också tillgängliga i entrén i kommunhuset på Öckerö samt på Öckerö bibliotek.

Informationen skickas via post till berörda sakägare. Om du bor inom eller i direkt anslutning till planområdet eller om du äger fastigheter i området får du alltid hemskickat denna information.

Senast uppdaterad: 2021-06-22 14.10

Publicerad: 2021-04-27 14.30