Detaljplan för Gamla Ankaret, Öckerö 2:800 och del av Öckerö 802

Berört planområde vid Gamla Ankaret är inringat med en röd ring.

Planförslaget

Detaljplanens övergripande syfte är att pröva tomtens och markens lämplighet för nya bostäder med inslag av lokaler för centrumverksamhet. Själva planförslaget syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus med cirka 80 lägenheter inom fastigheterna Öckerö 2:802 och Öckerö 2:260. Vissa av flerbostadshusen i den sydöstra delen av planområdet föreslås få utrymme för lokaler i bottenplan. Lokalerna ska kunna användas som gemensamhetsytor, kontorsytor eller för liknande verksamhet. Avsikten är dels att öka utbudet och variationen av bostäder inom kommunen och dels att skapa förutsättningar för bostadsutveckling med centruminslag i ett kollektivnära läge.

I detaljplanens syfte ingår det vidare att förse planområdet med en ny trafikstruktur som är lämplig utifrån närheten till Brattebergsskolan och andra omgivande målpunkter. Planen syftar också till att skapa nya gröna parkvärden till gagn för dels barn och elever på den närliggande skolan Brattebergsskolan och dels för boende i området. Det ingår också i planförslaget att värna om viss befintlig topografi och utveckla befintliga gröna värden.

För att säkerställa goda boendemiljöer och skapa ramar för att bebyggelsen såväl som anslutande markområden anges det i planförslaget inriktning för arkitekturen.

Planområdet omfattar cirka 12 000 m² och är beläget i centrala Öckerö, strax söder om Brattebergsskolan.

Detaljplanen bedrivs med utökat förfarande. Detaljplanen ersätter byggnadsplan från 1971 inom föreslaget planområde. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Öckerö kommun. Genomförandet av planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Planskede - Efter samråd

Samrådstiden pågick 5 juli – 5 september 2022. I nuläget pågår arbete med sammanställning av inkomna synpunkter och svar på dem i en samrådsredogörelse samt förslag till revideringar av planhandlingarna.

Bildspel över Gamla Ankaret

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller samrådet kan du kontakta:

Petter Leyman

Planarkitekt

Telefon: 031 – 97 62 00 (växel)

E-post: petter.leyman@ockero.se

 

Oskar Roussakis

Planarkitekt

Telefon: 031 – 97 89 53

E-post: oskar.roussakis@ockero.se

Planhandlingar - samrådsskede

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dnr 0151_20-Kungörelse_samråd.pdf Pdf, 185 kB. 185 kB 2022-07-04 16.32
Dnr 0151_20-Planbeskrivning_samråd.pdf Pdf, 10.2 MB. 10.2 MB 2022-07-04 16.32
Dnr 0151_20-Utredningar_samråd.pdf Pdf, 70.4 MB. 70.4 MB 2022-07-04 16.32
Dnr 0151_20-Plankarta_Samråd.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2022-07-04 16.32

Senast uppdaterad:

Publicerad: