Detaljplan för Gamla Ankaret, Öckerö 2:800 och del av Öckerö 802

Ungefärligt planområde

Bakgrund

Planbesked för planärendet lämnades 2015-05-26 (KS § 179). Kommunstyrelsen ställde sig då positiv till att pröva möjligheten att ändra användning inom området från a-allmänt ändamål till bostadsändamål. Detta i syfte att möjliggöra uppförande av flerbostadshus och kompletterande verksamhetsområden. Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-20 (KS § 205/20) om planstart för aktuellt ärende med syfte att pröva möjligheten att ändra användning från a-allmänt ändamål till bostad samt uppföra flerbostadshus inom planområdet och kompletterande verksamhetsområden. Under planarbetet utökades planområdet till att förutom fastighet Öckerö 2:800 och del av 2:802 till också inkludera delar av den kommunägda fastigheten Öckerö 2:260. Under maj 2021 pågick en tidig medborgardialog med allmänheten kring utvecklingen av Gamla Ankaret. Under juli – september 2022 pågick samrådet av detaljplanen. Efter samrådet har planområdet utökats ytterligare och planhandlingarna har reviderats och uppdaterats till granskningshandlingar.

Planförslag

Detaljplanens övergripande syfte är att pröva tomtens och markens lämplighet för nya bostäder med inslag av lokaler för centrumverksamhet. Själva planförslaget syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus med cirka 80-100 lägenheter inom fastigheterna Öckerö 2:802 och Öckerö 2:620. Flerbostadshuset i den sydöstra delen av planområdet föreslås få utrymme för centrumändamål i bottenvåning. Avsikten är dels att öka utbudet och variationen av bostäder inom kommunen och dels att skapa förutsättningar för bostadsutveckling med centruminslag i ett kollektivnära läge.

I detaljplanens syfte ingår det vidare att förse planområdet med en ny trafikstruktur som är lämplig utifrån närheten till Brattebergsskolan och andra omgivande målpunkter. Planen syftar också till att skapa nya gröna parkvärden till gagn för dels barn och elever på den närliggande skolan Brattebergsskolan och dels för boende i området. Det ingår också i planförslaget att värna om viss befintlig topografi och utveckla befintliga gröna värden.

För att säkerställa goda boendemiljöer och skapa ramar för att bebyggelsen såväl som anslutande markområden anges det i planförslaget inriktning för arkitekturen.

Detta sker genom så kallade gestaltningsprinciper. Principerna ska medverka till att planområdet får en god gestaltning av hög kvalitet.

Planområdet omfattar cirka 14 000 m² och är beläget på den sydöstra delen av Öckerö, cirka 100 m nordväst om Öckerö kommunhus. Detaljplanen bedrivs enligt ett utökat förfarande.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen för Öckerö kommun, Utblick Öckerö, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Genomförandet av planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Planskede - Granskning

Granskning sker 5 juni – 30 juni 2024. Granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under granskningstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Synpunkter från samrådet finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

Under granskningstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på följande platser:

För öppettider se kommunens webbplats Länk till annan webbplats.eller kontakta biblioteket, 031-97 63 48.

Synpunkter

Synpunkterna kan lämnas via mejl eller vanlig post och ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 juni 2024. Skriv ”Detaljplan för Gamla Ankaret” och diarienummer KS 2023/111 i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

  • Mejladress: kommun@ockero.se
  • Vanlig post
    Öckerö kommun
    Kommunstyrelsen/Avdelningen för strategisk samhällsutveckling
    475 80 Öckerö

Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där alla synpunkter som inkommit under granskningstiden sammanställs. Planhandlingarna revideras sedan eventuellt med utgångspunkt från inkomna yttranden, innan detaljplanen tas upp för beslut om tillstyrkande i kommunstyrelsen och sedermera antagande i kommunfullmäktige.

Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller samrådet kan du kontakta:

Kommunservice

Telefon: 031 – 97 62 00 (växel)

E-post: kommun@ockero.se

 

Oskar Roussakis

Planarkitekt

Telefon: 031 – 97 89 53

E-post: oskar.roussakis@ockero.se

Granskningshandlingar

Senast uppdaterad:

Publicerad: