Detaljplan för Gamla Ankaret, Öckerö 2:800 och del av Öckerö 802

I angränsning till Brattebergsskolan planeras för ca 80 bostäder i 5 flerbostadshus.

Berört planområde vid Gamla Ankaret är inringat med en röd ring.

Planförslaget

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i fem flerbostadshus med cirka 80 lägenheter med möjlighet till begränsad centrumverksamhet i bottenplan, inom fastigheterna Öckerö 2:800, del Öckerö 2:802 och del av Öckerö 2:260. Avsikten är att öka utbudet och variationen av bostäder inom kommunen. Byggandet av flerbostadshus med lägenheter i olika storlekar och prislägen ökar utbudet av olika typer av bostäder och är en viktig faktor för att uppnå kommunens tillväxt- och bostadsförsörjningsmål.

Planområdet omfattar cirka 11 784m² och är beläget på den södra delen av Öckerö, vid Skolvägen och strax norr om Brattebergsskolan.

Detaljplanen bedrivs med utökat förfarande. Laga kraftvunnen detaljplan ersätter byggnadsplan från 1971 inom föreslaget planområde. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen för Öckerö kommun, Utblick Öckerö, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Genomförandet av planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dnr 0151_20-Kungörelse_samråd.pdf Pdf, 185 kB. 185 kB 2022-07-04 16.32
Dnr 0151_20-Planbeskrivning_samråd.pdf Pdf, 10.2 MB. 10.2 MB 2022-07-04 16.32
Dnr 0151_20-Utredningar_samråd.pdf Pdf, 70.4 MB. 70.4 MB 2022-07-04 16.32
Dnr 0151_20-Plankarta_Samråd.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2022-07-04 16.32

Planskede - Samråd

Samråd för detaljplanen pågår 5 juli – 5 september 2022. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på följande platser:


Kommunens hemsida (denna sida): www.ockero.se Länk till annan webbplats.

Kommunhuset (anslagstavlan, entréplan)

För öppettider se kommunens webbplats eller kontakta Kommunservice, 031-97 62 00

Öckerö Bibliotek

För öppettider se kommunens webbplats eller kontakta biblioteket, 031-97 63 48

Öppet hus

Den 22/8 mellan kl. 10:00-12:00 och 16:00-18:30 och den 23/8 mellan kl. 10:00-12:00 kommer personal från kommunens avdelning för plan, fastighet och samhällsutveckling att finnas på plats på Öckerö bibliotek för att besvara frågor om detaljplanen.

För öppettider se kommunens webbplats eller kontakta biblioteket, 031-97 63 48

Bildspel över Gamla Ankaret

Synpunkter

Under samrådstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Synpunkterna kan lämnas via e-post eller vanlig post och ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 5 september 2022. Skriv ” Gamla Ankaret, Öckerö 2:800 och del av 2:802” och diarienummer ”SB 0151/20” i rubriken till ditt yttrande för att underlätta hanteringen.

 

E-post

diarium.sb@ockero.se

Vanlig post

Öckerö kommun

Kommunstyrelsen/Avd. för plan, fastighet och samhällsutveckling

475 80 Öckerö

 

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där alla synpunkter som inkommit under samrådstiden sammanställs. Planhandlingarna revideras sedan eventuellt med utgångspunkt från inkomna yttranden, innan detaljplanen tas upp för beslut om granskning i kommunstyrelsen. Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Har du frågor?

Om du har frågor kring medborgardialogen eller Gamla Ankaret kan du kontakta:

Klara Kållberg

Planarkitekt

031–97 62 00 (växelnummer)

klara.kallberg@ockero.se

Anna Dannjé Brocker

TF. Avd. chef för plan, fastighet och samhällsutveckling

031–97 62 00 (växelnummer)

kommun@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: