1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för Gårdaskolan, Hönö 2:67

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för enskilt ägande och bruk av fastighet Hönö 2:67.

Detaljplan Gårda skola

Planförslag

  • Gällande detaljplan anger allmänt ändamål, d v s statlig eller kommunal verk­samhet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för enskilt ägande och bruk av fastighet Hönö 2:67. Vidare är syftet att pröva möjligheten att omvandla den gamla Gårdaskolan till lägenheter samt att möjliggöra för ytterligare bostäder inom fastigheten. Den gamla skolbyggnadens kulturhistoriska värde skyddas i detaljplanen.

Planskede - antagande

Öckerö kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 (KF § xx) att anta detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan, Hönö 2:67Antagandehandlingar, protokoll från beslut och bilagor finns tillgängliga på följande platser:
  • Kommunhuset (anslagstavlan, plan 2)
    För öppettider se kommunens hemsida eller kontakta kommunservice, 031-976200

Överklaga

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat det eller när Länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva planbeslutet enligt 11 kap. 10 § PBL om detta sker senare.
En detaljplan gäller först sedan antagandebeslutet har vunnit laga kraft och får inte genomföras innan dess (5 kap. 40 § PBL).

I överklagandet ska det anges vilket beslut det är som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress.

Överklagandet ska vara skriftligt och kan lämnas via vanlig post till:

Öckerö kommun
Kommunfullmäktige
475 80 Öckerö

Eller via e-post till:
kommun@ockero.se

Överklagandet ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast den 9 juli 2019.

Publicerad den: 2019-03-18 15.37
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö