Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för Hjälvik

Planens syfte är att möjliggöra för ca 27 bostäder anpassade för seniorer vid Hjälviks badplats på Öckerö.

Hjälvik översiktsbild

Visualisering av projektet sett från nord, Kanozi arkitekter

Planskede - Granskning

Granskningen sker under tiden 1 juni – 1 juli 2020. Under granskningstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på kommunens hemsida (www.ockero.selänk till annan webbplats), på kommunhuset (anslagstavlan, plan 2) och på Öckerö Bibliotek.

Under granskningstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga för att kunna registreras på bästa sätt. Skriv ”Detaljplan för bostäder vid Hjälvik” och diarienummer ”SB 0008/17” i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till: diarium.sb@ockero.se, eller via vanlig post till: Öckerö kommun, Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad, 475 80 Öckerö. Synpunkter ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 juli 2020.

Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Planförslaget

Planens syfte är att möjliggöra för ca 27 bostäder anpassade för seniorer vid Hjälviks badplats på Öckerö. I kommunens gällande bostadsförsörjningsprogram konstateras att de demografiska förändringarna är den faktor som styr det framtida vårdbehovet mer än någonting annat i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet anger att trenden för kommunens befolkningsutveckling är tydlig. Andelen 65+ var 2015 cirka 22 % och prognostiseras öka cirka 16 % till år 2020. Prognosen beviljade hemtjänst-timmar tyder på en utveckling som på ett påtagligt sätt kommer påverka behovet av stödinsatser till äldre, eftersom vårdbehovet generellt ökar med tilltagande ålder.

Mot bakgrund av ovanstående är det av stor vikt att skapa tillgängliga och goda boendemiljöer för kommunens äldre. Idag finns en stor del av befolkningen i villor med relativt låg tillgänglighet och alternativa bostäder är få. Kommunen vill därför arbeta för att underlätta för de äldre som söker en boendeform som är enklare att hantera och sköta om.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen för Öckerö kommun, Utblick Öckerö, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2018.

Under samrådet visade det sig att intresset för planarbetet var stort och det har engagerat många medborgare även utanför det direkta planområdet. Förslaget kan därför anses vara av allmänt intresse och kommunen väljer därför att övergå till ett utökat förfarande enligt PBL (2010:900 SFS 2014:900).

Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför inte.

Granskningshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hjälvik - Underrättelse om granskning.pdf 141.8 kB 2020-06-02 13.12
Planbeskrivning - Detaljplan för bostäder vid Hjälvik.pdf 5 MB 2020-06-01 14.24
Plankarta - Detaljplan för bostäder vid Hjälvik .pdf 2.6 MB 2020-06-01 14.24
Samrådsredogörelse - Detaljplan för bostäder vid Hjälvik.pdf 880.3 kB 2020-06-01 14.24
Utredningar - Detaljplan för bostäder vid Hjälvik.pdf 10.1 MB 2020-06-01 14.24

Har du Frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller granskning kan du kontakta:

Planarkitekt Rikard Sporre
Telefon: 031-97 62 00 (vxl)
E-post: Rikard.sporre@ockero.se

Plan- bygg och miljöchef Andreas Beutler
Telefon: 031-97 62 00 (vxl)
E-post: Andreas.beutler@ockero.se

Senast uppdaterad: 2020-07-01 13.43

Publicerad: 2019-03-18 17.07
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö