Detaljplan för Hjälvik

Planens syfte är att möjliggöra för cirka 27 bostäder anpassade för seniorer vid Hjälviks badplats på Öckerö.

Hjälvik översiktsbild

Visualisering av projektet sett från nord, Kanozi arkitekter

Planförslag

Planens syfte är att möjliggöra för cirka 27 bostäder anpassade för seniorer vid Hjälviks badplats på Öckerö. I kommunens gällande bostadsförsörjningsprogram konstateras att de demografiska förändringarna är den faktor som styr det framtida vårdbehovet mer än någonting annat i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet anger att trenden för kommunens befolkningsutveckling är tydlig. Andelen 65+ är 2020 cirka 25 % av befolkningen och prognostiseras öka till 30 % av befolkningen till år 2030. Prognosen beviljade hemtjänsttimmar tyder på en utveckling som på ett påtagligt sätt kommer påverka behovet av stödinsatser till äldre, eftersom vårdbehovet generellt ökar med tilltagande ålder.

Mot bakgrund av ovanstående är det av stor vikt att skapa tillgängliga och goda boendemiljöer för kommunens äldre. Idag finns en stor del av befolkningen i villor med relativt låg tillgänglighet och alternativa bostäder är få. Kommunen vill därför arbeta för att underlätta för de äldre som söker en boendeform som är enklare att hantera och sköta om. I kommunen har ett tidigare projekt (Bovieran) genomförts vilket vänt sig till samma målgrupp. Projektet gav ett önskat resultat där merparten av dem som flyttade dit kom från villor i kommunen. Genom ett byggande enligt planförslaget möjliggörs för fler och tillgängliga bostäder. Fler antal lägenheter breddar bostadsutbudet vilket är av stor vikt för kommunen där andelen villor är relativt hög.

Planförslaget har under planarbetet minskats ner i omfattning för att i större grad motsvara omfattningen för den byggrätt för hotellbyggnad som finns idag. Befintlig byggrätt motsvarar en byggnadsarea på ca 700 m2 i en byggnadskropp. För att ta ner skalan på bebyggelsen regleras byggnadsarean till att delas upp på minst 3 byggnader. Byggnadshöjden är i linje med den befintliga byggrätten (6 meter). Nockhöjden i planförslaget innebär en sänkning jämfört med befintlig byggrätt.

Utformningen föreslås bli enligt en klassisk bohuslänsk bostadshustradition med hög källare, ett fullt plan och en vindsvåning med förhöjt väggliv. Materialvalet styrs till klassiskt material i skärgården med trä i ljus kulör och där sockelvåningen markeras.

Planskede – antagande

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2020-12-10 (KF § 95) att anta rubricerad detaljplan. Sammanträdesprotokollet har anslagits på kommunens anslagstavla 2020-12-18.

Antagandehandlingar och tillhörande handlingar finns tillgängliga på följande platser:

Kommunens webbplats www.ockero.se Länk till annan webbplats.
Kommunhuset (anslagstavlan, plan 2)
För öppettider se kommunens webbplats eller kontakta kommunservice, 031-97 62 00
Med anledning av covid-19 så ser vi gärna att ni så långt det är möjligt undviker att besöka kommunhuset och istället tar del av handlingarna på: www.ockero.se Länk till annan webbplats.

Överklagan

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda (13 kap. 11 § plan- och bygglagen SFS 2010:900).

I överklagandet ska det anges vilket beslut det är som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress. Överklagandet ska vara skriftligt och kan lämnas via vanlig post till:

Öckerö kommun

Kommunfullmäktige

475 80 Öckerö

Eller via e-post till: kommun@ockero.se

Överklagandet ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast den 8 januari 2021.

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat det eller när Länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva planbeslutet enligt 11 kap. 10 § PBL om detta sker senare. En detaljplan gäller först sedan antagandebeslutet har vunnit laga kraft och får inte genomföras innan dess (5 kap. 40 § PBL).

Antagandehandlingar

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller granskning kan du kontakta:

Rikard Sporre
Planarkitekt
Telefon: 031-97 62 00 (vxl)
E-post: Rikard.sporre@ockero.se

Andreas Beutler

Plan- och fastighetschef

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: andreas.beutler@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö