Detaljplan för Öckerö 1:552 m.fl. – Södra Långesands industriområde

Planförslag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning och komplettering av det befintliga verksamhetsområdet Långesand/Södra Långesand, med en inriktning mot icke störande verksamheter av mindre eller medelstor art. Rådande natur- och rekreationsvärden på platsen ska också bibehållas och till viss del stärkas.

Planområdet är beläget på den nordöstra delen av Öckerö, ca 300 meter söder om bron mellan Öckerö och Hälsö och i anslutning till det befintliga verksamhetsområdet Långesand.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen för Öckerö kommun, Utblick Öckerö, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Förslaget bedöms inte innebära betydande påverkan på miljön, men då det bedöms vara av stort allmänt intresse bedrivs därför planen med utökat förfarande.

Planskede - samråd

Samråd för detaljplanen pågår 1 juli – 14 augusti 2020. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Under samrådstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på följande platser:

 • Kommunhuset (anslagstavlan, plan 2)
  För öppettider se kommunens webbplats eller kontakta kommunservice, 031-97 62 00

Samrådsmöte

Ofta hålls ett samrådsmöte i samband med samrådet. Syftet med samrådsmötet är att presentera förslaget för berörda och allmänhet och besvara eventuella frågor. På grund av rådande situation kring coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan samrådsmöte tyvärr inte hållas men det finns ändå möjlighet att ta del av en sammanfattande presentation av förslaget. Du hittar presentationen här Pdf, 9.4 MB..

Samrådshandlingar

Synpunkter

Synpunkterna kan lämnas via mejl eller vanlig post och ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 14 augusti 2020. Skriv ”Södra Långesands industriområde” och diarienummer SB 0124/19 i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

 • Mejladress: diarium.sb@ockero.se
 • Vanlig post
  Öckerö kommun
  Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad
  475 80 Öckerö

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där alla synpunkter som inkommit under samrådstiden sammanställs. Planhandlingarna revideras sedan eventuellt med utgångspunkt från inkomna yttranden, innan detaljplanen tas upp för beslut om granskning i kommunstyrelsen. Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller samrådet kan du kontakta:

Petter Leyman

Planarkitekt

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: petter.leyman@ockero.se

Andreas Beutler

Plan- och fastighetschef

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: andreas.beutler@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö