Detaljplan för sjöbodar i Öckerö hamn

Syftet med detaljplanen är att skapa utökade byggrätter för sjöbodar inom ett område i Öckerö hamn, del av Öckerö 17:1 som idag används till samma ändamål. Planförslaget möjliggör en expansion av hamnverksamheten och bidrar gestaltningsmässigt till inramningen av den inre hamnbassängen på ett positivt sätt.

Planområdet är beläget i den inre delen av Öckerö hamn och ligger i anslutning till befintlig varvsverksamhet och nära Öckerö centrum.

Detaljplan för sjöbodar Öckerö hamn

Planskede - Antagande

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2020-06-11 (KF § 45) att anta detaljplanen. Antagandehandlingar och protokollsutdrag finns tillgängliga här. Protokollsutdraget finns även tillgängligt på:

Kommunhuset (anslagstavlan, plan 2). För öppettider se kommunens webbplats eller kontakta kommunservice, 031-97 62 00.

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Öckerö 17_1 Sjöbodar - Plankarta antagande.pdf Pdf, 885.5 kB. 885.5 kB 2020-06-26 10.38
Öckerö 17_1 Sjöbodar - Planbeskrivning antagande.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2020-06-26 10.38
Öckerö 17_1 Sjöbodar - Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2020-06-26 10.38
Öckerö 17_1 Sjöbodar - Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2019-03-18 17.00
Öckerö 17_1 Sjöbodar - Utredningar.pdf Pdf, 9.6 MB. 9.6 MB 2020-06-26 10.38
KF § 45 - Antagande av detaljplan.pdf Pdf, 59 kB. 59 kB 2020-06-26 10.38

Synpunkter

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda (13 kap. 11 § plan- och bygglagen SFS 2010:900).

I överklagandet ska det anges vilket beslut det är som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress. Överklagandet ska vara skriftligt och kan lämnas via vanlig post eller e-post till:

Vanlig post

Öckerö kommun

Kommunfullmäktige

475 80 Öckerö

E-post

kommun@ockero.se

Överklagandet ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast den 16 juli 2020.

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget kan du kontakta:

Petter Leyman

Planarkitekt

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: petter.leyman@ockero.se

Andreas Beutler

Plan- och fastighetschef

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: andreas.beutler@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: