1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för sjöbodar Öckerö hamn

Syftet med detaljplanen är att skapa utökade byggrätter för sjöbodar inom ett område i Öckerö hamn, del av Öckerö 17:1 som idag används till samma ändamål. Planförslaget möjliggör en expansion av hamnverksamheten och bidrar gestaltningsmässigt till inramningen av den inre hamnbassängen på ett positivt sätt.

Planområdet är beläget i den inre delen av Öckerö hamn och ligger i anslutning till befintlig varvsverksamhet och nära Öckerö centrum.

Detaljplan för sjöbodar Öckerö hamn

Planskede - Granskning

Granskning för detaljplanen pågår 22 februari – 15 mars 2019. Granskningen ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under granskningstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Under granskningstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på följande platser:

Kommunens hemsida: www.ockero.se

Kommunhuset (anslagstavlan, plan 2)

För öppettider se kommunens hemsida eller kontakta Kommunservice, 031-97 62 00

Öckerö Bibliotek

För öppettider se kommunens hemsida eller kontakta biblioteket, 031-97 63 48

Synpunkter

Synpunkterna kan lämnas via e-post eller vanlig post och ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 15 mars 2019. Skriv ”Sjöbodar i Öckerö hamn” och diarienummer SB 0063/17 i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

E-post

diarium.sb@ockero.se

Vanlig post

Öckerö kommun
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad
475 80 Öckerö.

Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11§ plan- och bygglagen (2010:900 SFS 2014:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller granskningen kan du kontakta:

Petter Leyman
Planarkitekt
Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)
E-post: petter.leyman@ockero.se

Andreas Beutler
Plan-, bygg- och miljöchef
Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)
E-post: andreas.beutler@ockero.se

Publicerad den: 2019-03-18 16.41