Detaljplan för Södra Långesands industriområde, DP vatten, del av Öckerö 1:804

Flygfoto med ungefärligt planområde markerat.

Bakgrund

Behovet av utökade verksamhetsområden och fler verksamhetslokaler är stort inom Öckerö kommun. Kommunen är tätbefolkad och tillgången på exploaterbar mark är begränsad. Långesands industriområde på nordöstra delen av Öckerö är ett utpräglat industriområde där kommunen ser att en utveckling enligt ovan är lämplig. Kommunen har därför, och med stöd i gällande översiktsplan Utblick Öckerö, beslutat att planlägga för en utvidgning och komplettering av verksamhetsområdet.

Aktuellt planförslag är en vidareutveckling av detaljplan för Södra Långesands Industriområde DP land (dnr: KS 2023/40), antagen av Öckerö kommunfullmäktige 2024-01-18 (KF § 6). Aktuellt planområde ingick fram till granskning i ovan nämnd detaljplan. Kommunen beslutade efter granskning att utesluta vattenområdet inklusive föreslagen hamnanläggning, samt markytorna närmast vattnet (befintlig pir och kaj) med anledning av att vattenområdet behöver utredas mer utförligt.

Planförslag

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för en utökning och komplettering av angränsande industri- och varvsverksamhet med en hamnanläggning med tillhörande bryggor, pir, flytpontoner och ramp för torr- och sjösättning av båtar. Angränsande verksamhet saknar idag möjligheten att bygga ut en hamnanläggning vilket begränsar verksamhetens funktion långsiktigt.

Inom vattenområdet har ålgräs tidigare noterats. Ålgräset ska flyttas, nyplanteras och/eller återskapas på en annan lämplig plats. Inom ramen för planarbetet ska fråga utredas och lämpliga åtgärder redovisas. Det ska även undersökas om det är möjligt för återväxt av ålgräs inom planområdet.

Planförslaget är huvudsakligen förenligt med kommunens gällande översiktsplan, Utblick Öckerö, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2018.

Planförslaget riskerar att medföra betydande miljöpåverkan, varför en strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning upprättas i planarbetet.

Planskede – Samråd

Samråd sker 6 maj – 28 maj 2024. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Under samrådstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på följande platser:

Synpunkter

Synpunkterna kan lämnas via mejl eller vanlig post och ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 maj 2023. Skriv ”Södra Långesands Industriområde” och diarienummer KS 2024/4 i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

  • Mejladress: kommun@ockero.se
  • Vanlig post
    Öckerö kommun
    Kommunstyrelsen/Avdelningen för strategisk samhällsutveckling
    475 80 Öckerö

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där alla synpunkter som inkommit under granskningstiden sammanställs. Planhandlingarna revideras sedan eventuellt med utgångspunkt från inkomna yttranden, innan detaljplanen tas upp för beslut om tillstyrkande i kommunstyrelsen och sedermera antagande i kommunfullmäktige.

Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Har du övriga frågor?

Om du har frågor kring planförslaget kan du kontakta:

Kommunservice

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: kommun@ockero.se

Rikard Sporre

Planarkitekt

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: rikard.sporre@ockero.se

Anders Ohlsson

Avdelningschef strategisk samhällsutveckling

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: anders.ohlsson@ockero.se

Planhandlingar samråd

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö