1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för Tärnvägens industriområde

Planområdet är beläget mellan Göteborgsvägen (väg 155) och Tärnvägen, strax sydväst om Hönö Pinans industriområde och ca 300 meter väster om Hönö Pinans färjeläge.

Detalj för Tärnvägens industriområde

Planförslaget

Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två övergripande syften. Det ena är att åstadkomma ytterligare verksamhetsmark för lättare industri med tillhörande administration och försäljning av varor och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. Det andra är att skapa förutsättningar för fler att resa kollektivt genom en utökning av kommunens pendelparkeringskapacitet.

Planskede - Antagande

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-09-05 (KF § 66) att anta detaljplanen. Antagandehandlingar och protokollsutdrag finns tillgängliga här. Protokollsutdraget finns även tillgängligt på:

Kommunhuset (anslagstavlan, plan 2). För öppettider se kommunens hemsida eller kontakta Kommunservice, 031-97 62 00.

Synpunkter

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

I överklagandet ska det anges vilket beslut det är som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress. Skriv ”Tärnvägens industriområde” och diarienummer SB 0061/17 i rubriken för att underlätta handläggningen. Överklagandet ska vara skriftligt och kan lämnas via vanlig post eller e-post till:

Vanlig post

Öckerö kommun

Kommunfullmäktige

475 80 Öckerö

E-post

kommun@ockero.se

Överklagandet ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast den 9 oktober 2019.

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller samrådet kan du kontakta:

Petter Leyman
Planarkitekt
Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)
E-post: petter.leyman@ockero.se

Andreas Beutler
Plan-, bygg- och miljöchef
Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)
E-post: andreas.beutler@ockero.se

Publicerad den: 2019-03-18 17.12