Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan Öckerö Nya Centrum

Planområdet är beläget på sydöstra delen av Öckerö och omfattar Öckerö hamnplan med omgivning och Skärhamnsås, en höjd sydväst om hamnplan.

Detaljplan Öckerö nya centrum

Planförslag

Planområdet är beläget på sydöstra delen av Öckerö och omfattar Öckerö hamnplan med omgivning och Skärhamnsås, en höjd sydväst om hamnplan. Detaljplanen syftar till att utveckla och stärka befintligt centrum på Öckerö. Målet är att skapa ett kommuncentrum med servicefunktioner och bostäder för kommunens invånare. Planförslaget ger möjlighet att bygga bostäder, service, handel, kontor, samlingslokaler, hotell och andra verksamheter.

Översiktsplanen för Öckerö kommun (Utblick Öckerö, antagen 14 juni 2018), anger användningen Hamn/centrum, framtida utbyggnadsområde för planområdet.

Detaljplanen utförs med utökat förfarande och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Du hittar fler bilder och vanliga frågor med mera på denna sida.

Planskede - inför antagande

Granskningen av detaljplan för Öckerö Nya Centrum är nu avslutad. Inkomna synpunkter och yttranden sammanställs efter granskning och besvaras i ett granskningsutlåtande. Arbetet med antagandehandlingar pågår och nästa skede i planprocessen är antagande.

Synpunkter

Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen (13 kap. 11 § plan- och bygglagen, SFS 2010:900).

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller granskningen kan du kontakta:

Planarkitekt Petter Leyman
Telefon: 031-97 62 00 (vxl)
E-post: petter.leyman@ockero.se

Plan- bygg och miljöchef Andreas Beutler
Telefon: 031-97 62 00 (vxl)
E-post: andreas.beutler@ockero.se

Senast uppdaterad: 2019-07-02 16.13

Publicerad: 2019-03-18 17.27