Detaljplan Öckerö Nya Centrum – DP 1

Planområdet är beläget på sydöstra delen av Öckerö och omfattar det idag obebyggda bergpartiet Skärhamnsås väster om Hönövägen samt det bebyggda verksamhetsområdet i anslutning till korsningen mellan Hönö/Hälsövägen och Norgårdsvägen.

Planförslag

Detaljplanen syftar till att utveckla och stärka befintligt centrum på Öckerö. Målet är att skapa ett kommuncentrum med servicefunktioner och bostäder för kommunens invånare. Planförslaget ger möjlighet att bygga bostäder, service, handel, kontor, samlingslokaler, hotell och andra verksamheter.

Översiktsplan för Öckerö kommun (Utblick Öckerö, antagen 14 juni 2018) anger användningen Hamn/centrum samt framtida utbyggnadsområde för planområdet.

Detaljplanen utförs med utökat förfarande och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Du hittar mer information och vanliga frågor med mera på denna sida.

Planskede - Antagande

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2022-06-30 (KF § 82) att anta rubricerad de-taljplan.

Överklagandehänvisning

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda (13 kap. 11 § plan- och bygglagen SFS 2010:900).

Den inskränkning i rätten att överklaga som följer av första stycket gäller inte om
1. beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter granskningstiden, eller
2. överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ordning.

I överklagandet ska det anges vilket beslut det är som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen ska även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress. Vid användande av ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagan-det och handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen.

 

Överklagandet ska vara skriftligt och kan lämnas via vanlig post till:

Öckerö kommun
Kommunfullmäktige
475 80 Öckerö

Eller via e-post till:
kommun@ockero.se

Överklagandet ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast den 26 juli 2022


Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller överklagan:

Petter Leyman

Planarkitekt

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: petter.leyman@ockero.se

 

Kommunservice

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: kommun@ockero.se

 

Senast uppdaterad:

Publicerad: