Detaljplan Öckerö Nya Centrum – DP 1

Planområdet är beläget på sydöstra delen av Öckerö och omfattar det idag obebyggda bergpartiet Skärhamnsås väster om Hönövägen samt det bebyggda verksamhetsområdet i anslutning till korsningen mellan Hönö/Hälsövägen och Norgårdsvägen.

Planförslag

Detaljplanen syftar till att utveckla och stärka befintligt centrum på Öckerö. Målet är att skapa ett kommuncentrum med servicefunktioner och bostäder för kommunens invånare. Planförslaget ger möjlighet att bygga bostäder, service, handel, kontor, samlingslokaler, hotell och andra verksamheter.

Översiktsplan för Öckerö kommun (Utblick Öckerö, antagen 14 juni 2018) anger användningen Hamn/centrum samt framtida utbyggnadsområde för planområdet.

Detaljplanen utförs med utökat förfarande och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Du hittar fler bilder och vanliga frågor med mera på denna sida.

Planskede - Granskning

Granskning av detaljplanen pågår 28 juni – 27 augusti 2021. Granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn. Under granskningstiden har du även möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Observera att detaljplan för Öckerö Nya Centrum har delats efter en första granskning 2018. Planen granskas därför på nytt och aktuell granskning avser återstående del av planen benämnd DP 1.

Under granskningstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på följande platser:

Synpunkter

Synpunkterna kan lämnas via e-post eller vanlig post och ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 27 augusti 2021. Skriv ”Granskning – Öckerö Nya Centrum DP 1” och diarienummer ”SB 0193/15” i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

E-post

diarium.sb@ockero.se

Vanlig post

Öckerö kommun

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad

475 80 Öckerö

Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där alla synpunkter som inkommit under granskningstiden sammanställs. Planhandlingarna revideras sedan eventuellt med utgångspunkt från inkomna yttranden, innan detaljplanen tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige.

Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget eller granskningen kan du kontakta:

Andreas Beutler

Plan- och fastighetschef

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: andreas.beutler@ockero.se

Petter Leyman

Planarkitekt

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: petter.leyman@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: