Detaljplan Öckerö Nya Centrum – DP 1

Planområdet är beläget på sydöstra delen av Öckerö och omfattar det idag obebyggda bergpartiet Skärhamnsås väster om Hönövägen samt det bebyggda verksamhetsområdet i anslutning till korsningen mellan Hönö/Hälsövägen och Norgårdsvägen.

Planförslag

Detaljplanen syftar till att utveckla och stärka befintligt centrum på Öckerö. Målet är att skapa ett kommuncentrum med servicefunktioner och bostäder för kommunens invånare. Planförslaget ger möjlighet att bygga bostäder, service, handel, kontor, samlingslokaler, hotell och andra verksamheter.

Översiktsplan för Öckerö kommun (Utblick Öckerö, antagen 14 juni 2018) anger användningen Hamn/centrum samt framtida utbyggnadsområde för planområdet.

Detaljplanen utförs med utökat förfarande och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planskede - Laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2022-06-30 (KF § 82) om antagande av detaljplan daterad 2022-05-24 för Öckerö Nya Centrum DP 1, Öckerö, Öckerö kommun i Västra Götalands län (Dnr 0193/15).

Beslutet överklagades av sakägare innan överklagandetidens utgång till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avslog 2023-04-03 överklagandet (Mål nr P 3180-22). Mark- och miljödomstolens beslut har inte överklagats vid överklagandetidens utgång 2023-04-24.

Antagandebeslutet har därför vunnit laga kraft 2023-04-24.

Den som vill ha ersättning för skador p.g.a. detaljplanen enligt 15 kap. 5 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900), måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget kontakta:

Petter Leyman

Planarkitekt

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: petter.leyman@ockero.se


Kommunservice

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: kommun@ockero.se


Senast uppdaterad:

Publicerad: