Samråd 2 - Detaljplan för Öckerö 1:552 m.fl. – Södra Långesands industriområde

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-12 att ge avdelningen för plan, fastighet och samhällsutveckling i uppdrag att upprätta en detaljplan för Södra Långesands industriområde. Detaljplan för Södra Långesands industriområde var föremål för samråd 1 under tiden 1 juli – 14 augusti 2020. Efter samrådet har avdelningen för strategisk samhällsutveckling fått i uppdrag av kommunstyrelsen att omarbeta och utöka syftet med planarbetet till att även innefatta föreslagen utveckling i positivt planbesked från 2022-06-21 (KS § 156) för Öckerö 1:804 m.fl.

Omtaget av planarbetet innebär att planområdet utökas och att vattenområde berörs. Avdelningen för strategisk samhällsutveckling bedömer med anledning av detta att planförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför att genomföras för detaljplanen. Med anledning av att planförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan föreslås planförslaget skickas ut på ett nytt samråd.

Planförslag

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning och komplettering av det befintliga verksamhetsområdet Långesand/Södra Långesand, med en inriktning mot icke störande verksamheter av mindre eller medelstor art närmast Hälsövägen samt industri, varvsverksamhet (produktion och reparation/service) samt hamnanläggning i planområdets nordöstra del.

Behovet av mindre och medelstora lokaler är stort bland kommunens näringsidkare och tillgången på sådana lokaler bedöms vara en viktig förutsättning för utvecklingen av det lokala näringslivet. Tillskapande av fler lämpliga verksamhetsytor, fler arbetstillfällen och en utökad service för kommunens invånare bedöms utgöra ett angeläget allmänt intresse och bidra till kommunens utveckling i stort. Planförslaget ska tillgodose dessa behov och samtidigt öka tillgängligheten till värdefulla rekreationsområden i anslutning till planområdet.

Planförslaget är huvudsakligen förenlig med kommunens gällande översiktsplan, Utblick Öckerö, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2018.

Planförslaget riskerar att medföra betydande miljöpåverkan, varför en strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning upprättas i planarbetet.

Planskede – samråd 2

Samråd 2 sker 31 mars – 23 april 2023. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Synpunkter från samråd 1 finns sammanställda i samrådsredogörelse 1.

Under samrådstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på följande platser:

Samrådsmöte

Den 17 april genomfördes ett samrådsmöte i Öckerösalen i Öckerö kommunhus. Under mötet fick man möjlighet att ställa frågor om planförslaget till kommunens tjänstepersoner. Via länken nedan finns ett presentationsmaterial från mötet.

Presentationsmaterial Pdf, 42.6 MB.

Synpunkter

Synpunkterna kan lämnas via mejl eller vanlig post och ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 23 april 2023. Skriv ”Södra Långesands Industriområde” och diarienummer KS 2023/40 i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

  • Mejladress: kommun@ockero.se
  • Vanlig post:
    Öckerö kommun
    Kommunstyrelsen/Avdelningen för strategisk samhällsutveckling
    475 80 Öckerö

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där alla synpunkter som inkommit under granskningstiden sammanställs. Planhandlingarna revideras sedan eventuellt med utgångspunkt från inkomna yttranden, innan detaljplanen tas upp för beslut om tillstyrkande i kommunstyrelsen och sedermera antagande i kommunfullmäktige.

Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Har du frågor?

Vid frågor om planförslaget, kontakta:

Rikard Sporre

Planarkitekt

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: rikard.sporre@ockero.se

Anders Ohlsson

Avdelningschef strategisk samhällsutveckling

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: anders.ohlsson@ockero.se

Kommunservice

Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)

E-post: kommun@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Presentation från samrådsmöte 17 april

Presentationsmaterial Pdf, 42.6 MB.

 

Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö